Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Про планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

Створено: 2021-04-29 13:47:18Оновлено: 2021-04-29 13:47:51

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської ради від 28.04.2021 №422   внесено зміни до плану  діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік (розпорядчі документи від  18.11.2020 №602, 23.12.2020  №25, зі змінами  оприлюднені 24.11.2020, 22.12.2020, 31.12.2020, 19.01.2021, 02.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021  в міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в  мережі Інтернет). 

Ураховуючи Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. №709-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області», розробник проєкту рішення міської ради щодо затвердження Примірного договору оренди нерухомого майна (управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради) клопотав з приводу зміни назви проєкту та викладення його в такій редакції: «Про затвердження Примірного договору оренди  нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади та визначення порядку розподілу орендної плати».

В цілому план складається з 8 пунктів:

№ п/п

Назва проєкту

Цілі ухвалення регуляторного акта

Строк підготовки регулятор-ного акта

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розробку проєкту регуляторного акта

1

Про встановлення ста-вок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кри-вого Рогу

Установлення ставок єди-ного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України для су-б’єктів господарювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду господарської діяльності 

І півріччя

Управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради

 (каб. 510,

тел. 493-08-71),

електронна адреса:

[email protected];

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

(каб. 219,

тел. 92-01-41),

електронна адреса: depfin@ kr.gov.ua

2

Про встановлення ста-вок податку на неру-хоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі

Установлення ставок  по-датку на нерухоме май-но, відмінне від земель-ної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України

 

І півріччя

Управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради

 (каб. 510,

тел. 493-08-71),

електронна адреса:

[email protected];

економіки виконкому Криворізької міської ради

(каб. 222,

тел. 92-03-38),

електронна адреса:

[email protected];

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

(каб. 219,

тел. 92-01-41),

електронна адреса: depfin@ kr.gov.ua

3

Про встановлення став-ки збору за місця для паркування транспорт-них засобів у м. Кри-вому Розі

Установлення ставки збо-ру за місця для парку-вання транспортних за-собів відповідно до вимог Податкового ко-дексу України

I півріччя

Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради (каб. 364,

тел.92-02-75), електронна адреса:

[email protected];

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

(каб. 219,

тел. 92-01-41),

електронна адреса: depfin@ kr.gov.ua

4

Про встановлення ста-вок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу

1. Установлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку за користування земельни-ми ділянками міста.

2. Забезпечення соціаль-но-економічного розвит-ку міста, регулювання земельних відносин.

3. Створення сприятли-вих рівних умов для суб’єктів господарювання.

4. Отримання фінансово-го ресурсу для вирішен-ня соціально-економіч-них питань розвитку міс-та, підвищення соціаль-них стандартів

I півріччя

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 518,

тел. 493-08-59),

електронна адреса: [email protected]

 

5

Про затвердження тех-нічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кри-вого Рогу

  1. 1. Визначення розміру плати за землю у вигляді земельного податку або орендної плати за землю, державного мита при міні, спадкуванні та да-руванні земельних діля-нок відповідно до вимог Податкового кодексу України.

2. Стимулювання ефек-тивного      використання землі на засадах ринкової

  1. економіки,     визначення ринкової     вартості    зе-мельних ділянок.

3. Створення сприятли-вих рівних умов для діяльності суб’єктів госпо-дарювання шляхом виз-начення економіко-пла-нувальних зон і факто-рів, що враховують роз-ташування земельних ді-лянок, залежність рент-ного доходу від місце-знаходження населеного пункту в загальнодер-жавній, регіональній і місцевій системах вироб-ництва та функціональ-ного використання зе-мельної ділянки

I півріччя

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 518,

тел. 493-08-59),

електронна адреса: [email protected]

6

Про користування еле-ментами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасо-вих споруд для здійс-нення підприємниць-кої діяльності на тери-торіях адміністратив-них районів м. Кри-вого Рогу

  1. Урегулювання питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяль-ності згідно з вимогами чинного законодавства та забезпечення належ-ного благоустрою міста

I півріччя

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 518,

тел. 493-08-59),

електронна адреса: [email protected];

управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради

 (каб. 510,

тел. 493-08-71),

електронна адреса:

[email protected]

7

Про затвердження Пра-вил благоустрою в    м. Кривому Розі

  1. Приведення Правил бла-гоустрою в місті Криво-му Розі у відповідність до змін у чинному зако-нодавстві України

I півріччя

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (каб.550,

тел.92-19-10), електронна адреса: [email protected]; інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради

(вул. Героїв АТО,

каб. 116,

тел. 92-00-40),

електронна адреса:

[email protected]

8

Про затвердження Примірного договору оренди  нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати

Виконання норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

I півріччя

Управління

комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради 

(каб.246,

тел. 493-04-14, електронна адреса: [email protected])

 

З графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому; заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2021 році можна ознайомитися на офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua.

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.512, 513, тел. 92-25-89).

29 квітня 2021

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради