Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗАХОДИ з реалізації в місті державної регуляторної політики на 2024 рік

Створено: 2023-11-27 13:38:08Оновлено: 2023-12-15 10:14:15

 

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1

Оприлюднення з метою одержання заува-жень та пропозицій від фізичних осіб, суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорад-чих органів щодо здійснення державної регуляторної політики:

       планів діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проєктів регу-ляторних актів і змін до них;

       проєктів регуляторних актів органів місцевого самоврядування та аналізу їх регуляторного впливу

Протягом року

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

2

2.1

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

2.4

Ініціювання та проведення:

моніторингу виконання Постанови Кабі-нету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами, у частині підготовки розроб-никами аналізу регуляторного впливу до проєктів регуляторних актів;

аналізу відстеження результативності рішень міської ради та її виконкому (з урахуванням чинної нормативно-правової бази, у тому числі вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану»);

вивчення впливу регуляторних актів  на ділову активність і розвиток підприєм-ництва;

інформаційного забезпечення регуляторної діяльності через навчання посадових осіб відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за виконання та впровадження регуляторної діяльності  

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

щокварта-льно

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради,

 

 

 

 

 

 

управління розвитку  під-приємництва виконкому Криворізької  міської ра-ди

3

Забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорадчих органів до  інформації органів  місцевого  самовря-

дування про впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища через діючі інформаційні ресурси: офіційні вебресурси Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, районних у  місті  рад,  офіційний   вебпортал   міста   Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр», Єдиний державний вебпортал відкритих даних

Протягом року

 

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

4

Регулярне проведення інтерактивного опитування членів Криворізької міської територіальної громади, у тому числі суб’єктів господарювання, з питань, ви-світлених у проєктах регуляторних актів

Протягом року

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

5

Формування та популяризація під час проведення заходів серед підприємницької спільноти збірника регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому, у тому числі його електронного варіанту

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

6

Ведення реєстру чинних регуляторних актів та підтримка його в актуальному стані

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

7

7.1

7.2

 

 

 

7.3

 

 

 

 

7.4

Дотримання вимог законодавства України:

про захист економічної конкуренції;

ст.34 Закону України «Про засади дер-жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при розробці проєктів регуляторних актів;

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвер-дження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі від-критих даних», зі змінами;

про державну допомогу суб’єктам господа-рювання (у разі необхідності)

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

8

8.1

 

 

8.1.1

 

 

 

 

 

 

8.1.2

 

 

8.2

 

Забезпечення:

надання до управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради:

графіків проведення робіт з регуляторної процедури з урахуванням дат проведення громадських слухань, узгоджених із заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків, пропозицій до плану підготовки проєктів регуляторних актів; 

актуальної версії регуляторного акта, до якого  було  внесено  зміни  (відповідно  до

вимог Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради);

організації та проведення громадських слу-хань з питань обговорення найбільш актуа-льних для підприємницького середовища проєктів і діючих регуляторних актів, у тому числі у форматі онлайн

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 10 днів з

дати унесення змін,

за необхід-ності

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад,

 

 

 

 

 

 

 

відділи, управління, інші виконавчі органи міської

ради, відповідальні за під-готовку проєктів рішень, управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької  міської   ра-ди, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідаль-ні за підготовку проєктів рішень

9

Надання управлінню розвитку підприєм- ництва виконкому Криворізької міської ради звітності про кількість відвідувачів розділу стосовно регуляторної діяльності на офіційних вебресурсах Криворізької міської ради та її виконавчого комітету та районних у місті рад

Щомісячно,

до 05 числа

Управління інформацій-но-комунікаційних техно-логій виконкому Криво-різької міської ради, виконкоми районних у місті рад

10

Проведення анкетування серед суб’єктів господарювання з метою визначення рівня їх активності при здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування

Щокварта-льно

 

 

Виконкоми районних у місті рад, управління роз-витку підприємництва ви-конкому Криворізької мі-ської ради

11

Удосконалення  комунікації влади, бізнесу та громадськості через залучення гро-мадських організацій, міських консульта-тивних рад підприємців до регуляторної діяльності органів місцевого самовряду-вання при  розгляді   проєктів,  обговоренні стану досягнення цілей, задекларованих під час ухвалення чинних регуляторних актів, на їх засіданнях; участь у гро-мадських слуханнях

Протягом року

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

12

Заслуховування на засіданнях постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики, координаційної ради з питань розвитку підприємництва  щорічного звіту з питань реалізації державної регуляторної політики та оприлюднення його в засобах масової інформації

Грудень

2024 року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад

 

27 листопада 2023

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради