Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗАХОДИ з реалізації в місті державної регуляторної політики на 2023 рік

Створено: 2023-03-21 11:56:18Оновлено: 2023-03-21 12:00:36

 

 

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1

Оприлюднення з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних осіб, суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорадчих органів щодо здійснення державної регуляторної політики:

       планів діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проєктів регуляторних актів і змін до них;

       проєктів регуляторних актів органів місцевого самоврядування та аналізу їх регуляторного впливу

Протягом року

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад

2

2.1

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

2.4

Ініціювання та проведення:

моніторингу виконання Постанови Кабі-нету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами, у частині підготовки розроб-никами аналізу регуляторного впливу до проєктів регуляторних актів;

аналізу відстеження результативності рішень міської ради та її виконкому (з урахуванням чинної нормативно-правової бази, у тому числі вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану»);

вивчення впливу регуляторних актів  на ділову активність і розвиток підприємництва;

інформаційного забезпечення регуляторної діяльності через навчання посадових осіб відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за виконання та впровадження регуляторної діяльності  

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

щокварта-льно

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради,

 

 

 

 

 

 

управління розвитку  підприємництва виконкому Криворізької  міської ради

3

Забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорадчих органів до  інформації органів  місцевого  самовря-

Протягом року

 

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

 

дування про впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища через діючі інформаційні веб-ресурси: офіційні вебсайти Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, районних у  місті  рад,  офіційний   вебпортал   міста   Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр», Єдиний державний вебпортал відкритих даних, сервіс «Консультації з громадськістю»

 

 

4

Регулярне проведення інтерактивного опитування членів Криворізької міської територіальної громади, у тому числі суб’єктів господарювання, з питань, ви-світлених у проєктах регуляторних актів

Протягом року

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

5

Формування та популяризація під час проведення заходів серед підприємницької спільноти збірника регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому, у тому числі його електронного варіанту

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

6

Ведення реєстру діючих регуляторних актів та підтримка його в актуальному стані

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

7

7.1

7.2

 

 

 

7.3

 

 

 

 

7.4

Дотримання вимог законодавства України:

про захист економічної конкуренції;

ст.34 Закону України «Про засади дер-жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при розробці проєктів регуляторних актів;

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвер-дження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі від-критих даних», зі змінами;

про державну допомогу суб’єктам господа-рювання (у разі необхідності)

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

8

8.1

 

 

8.1.1

 

 

 

 

 

 

8.1.2

 

 

 

8.2

 

Забезпечення:

надання до управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради:

графіків проведення робіт з регуляторної процедури з урахуванням дат проведення громадських слухань, узгоджених із заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків, пропозицій до плану підготовки проєктів регуляторних актів; 

актуальної версії регуляторного акта, до якого  було  внесено  зміни  (відповідно  до

вимог Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради);

організації та проведення громадських слухань з питань обговорення найбільш актуальних для підприємницького середовища проєктів і діючих регуляторних актів, у тому числі у форматі онлайн

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 10 днів з

дати унесення змін,

за необхід-ності

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад,

 

 

 

 

 

 

 

відділи, управління, інші виконавчі органи міської

ради, відповідальні за підготовку проєктів рішень, управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької  міської   ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідальні за підготовку проєктів рішень

9

Надання управлінню розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради звітності про кількість відвідувачів розділу стосовно регуляторної діяльності

Щомісячно,

до 05 числа

Управління інформацій-но-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради

10

Проведення анкетування серед суб’єктів господарювання з метою визначення рівня їх активності при здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування

Щокварта-льно

 

 

Виконкоми районних у місті рад, управління роз-витку підприємництва ви-конкому Криворізької мі-ської ради

11

Удосконалення  комунікації влади, бізнесу та громадськості через залучення громадських організацій, міських консультативних рад підприємців до регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування при  розгляді   проєктів,  обговоренні стану досягнення цілей, задекларованих під час ухвалення діючих регуляторних актів, на їх засіданнях; участь у громадських слуханнях

Протягом року

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

12

Заслуховування на засіданнях постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики, координаційної ради з питань розвитку підприємництва  щорічного звіту з питань реалізації державної регуляторної політики та оприлюднення його в засобах масової інформації

Грудень

2023 року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад

 

 

 

 

 

28 листопада 2022

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради