Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Про планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

Створено: 2021-04-02 15:03:16Оновлено: 2021-04-02 15:08:04

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської ради від 31.03.2021 №369   внесено зміни до плану  діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік (розпорядчі документи від  18.11.2020 №602, 23.12.2020  №25, зі змінами  оприлюднені 24.11.2020, 22.12.2020, 31.12.2020, 19.01.2021, 02.03.2021  в міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в  мережі Інтернет). 

З метою дотримання принципу передбачуваності при провадженні регуляторної діяльності, на виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ураховуючи те, що 14.01.2022 Постанова Кабінету Міністрів від 03 серпня 2011 року №839 втрачає чинність та набирає чинність Постанова України від 05 січня 2021 року №8 «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів» відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому ініціював питання виключити розробку проєкту рішення «Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу» з плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік та включити його на І півріччя 2022 року .

В цілому план складається з 8 пунктів:

 

№ п/п

Назва проєкту

Цілі ухвалення регуляторного акта

Строк підготовки регулятор-ного акта

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розробку проєкту регуляторного акта

1

Про встановлення ста-вок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кри-вого Рогу

Установлення ставок єди-ного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України для су-б’єктів господарювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду господарської діяльності 

І півріччя

Управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради

 (каб. 510,

тел. 493-08-71),

електронна адреса:

[email protected];

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

(каб. 219,

тел. 92-01-41),

електронна адреса: depfin@ kr.gov.ua

2

Про встановлення ста-вок податку на неру-хоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі

Установлення ставок  по-датку на нерухоме май-но, відмінне від земель-ної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України

 

І півріччя

Управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради

 (каб. 510,

тел. 493-08-71),

електронна адреса:

[email protected];

економіки виконкому Криворізької міської ради

(каб. 222,

тел. 92-03-38),

електронна адреса:

[email protected];

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

(каб. 219,

тел. 92-01-41),

електронна адреса: depfin@ kr.gov.ua

3

Про встановлення став-ки збору за місця для паркування транспорт-них засобів у м. Кри-вому Розі

Установлення ставки збо-ру за місця для парку-вання транспортних за-собів відповідно до вимог Податкового ко-дексу України

I півріччя

Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради (каб. 364,

тел.92-02-75), електронна адреса:

[email protected];

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

(каб. 219,

тел. 92-01-41),

електронна адреса: depfin@ kr.gov.ua

4

Про встановлення ста-вок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу

1. Установлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку за користування земельни-ми ділянками міста.

2. Забезпечення соціаль-но-економічного розвит-ку міста, регулювання земельних відносин.

3. Створення сприятли-вих рівних умов для суб’єктів господарювання.

4. Отримання фінансово-го ресурсу для вирішен-ня соціально-економіч-них питань розвитку міс-та, підвищення соціаль-них стандартів

I півріччя

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 518,

тел. 493-08-59),

електронна адреса: [email protected]

 

5

Про затвердження тех-нічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кри-вого Рогу

  1. 1. Визначення розміру плати за землю у вигляді земельного податку або орендної плати за землю, державного мита при міні, спадкуванні та да-руванні земельних діля-нок відповідно до вимог Податкового кодексу України.

2. Стимулювання ефек-тивного      використання землі на засадах ринкової

  1. економіки,     визначення ринкової     вартості    зе-мельних ділянок.

3. Створення сприятли-вих рівних умов для діяльності суб’єктів госпо-дарювання шляхом виз-начення економіко-пла-нувальних зон і факто-рів, що враховують роз-ташування земельних ді-лянок, залежність рент-ного доходу від місце-знаходження населеного пункту в загальнодер-жавній, регіональній і місцевій системах вироб-ництва та функціональ-ного використання зе-мельної ділянки

I півріччя

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 518,

тел. 493-08-59),

електронна адреса: [email protected]

6

Про користування еле-ментами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасо-вих споруд для здійс-нення підприємниць-кої діяльності на тери-торіях адміністратив-них районів м. Кри-вого Рогу

  1. Урегулювання питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяль-ності згідно з вимогами чинного законодавства та забезпечення належ-ного благоустрою міста

I півріччя

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 518,

тел. 493-08-59),

електронна адреса: [email protected];

управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради

 (каб. 510,

тел. 493-08-71),

електронна адреса:

[email protected]

7

Про затвердження Пра-вил благоустрою в    м. Кривому Розі

  1. Приведення Правил бла-гоустрою в місті Криво-му Розі у відповідність до змін у чинному зако-нодавстві України

I півріччя

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (каб.550,

тел.92-19-10), електронна адреса: [email protected]; інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради

(вул. Героїв АТО,

каб. 116,

тел. 92-00-40),

електронна адреса:

[email protected]

8

Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

Виконання норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

I півріччя

Управління

комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради 

(каб.246,

тел. 493-04-14, електронна адреса: [email protected])

 

З графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому; заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2021 році можна ознайомитися на офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua.

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.512, 513, тел. 92-25-89).».   

 Додаток 2

 «Про планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської ради від 31.03.2021 №369   внесено зміни до плану  діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік (розпорядчі документи від  18.11.2020 №602, 23.12.2020  №25, зі змінами  оприлюднені 24.11.2020, 22.12.2020, 31.12.2020, 19.01.2021, 02.03.2021  в міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в  мережі Інтернет). 

З метою дотримання принципу передбачуваності при провадженні регуляторної діяльності, на виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ураховуючи те, що 14.01.2022 Постанова Кабінету Міністрів від 03 серпня 2011 року №839 втрачає чинність та набирає чинність Постанова України від 05 січня 2021 року №8 «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів» відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому ініціював питання виключити розробку проєкту рішення «Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу» з плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік та включити його на І півріччя 2022 року .

В цілому план складається з 8 пунктів. Ознайомитися з ним можливо офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» підрозділ «Планування регуляторних актів».

З графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому; заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2021 році можна ознайомитися на офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua.

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.512, 513, тел. 92-25-89).».

 

02 квітня 2021

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради