Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗАХОДИ з реалізації в місті державної регуляторної політики на 2022 рік

Створено: 2021-11-19 09:37:20Оновлено: 2021-11-19 09:38:08

ЗАХОДИ

з реалізації в місті державної регуляторної політики на 2022 рік

 

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1

 

 

 

 

 

1.1

 

 

1.2

Оприлюднення з метою одержання заува-жень та пропозицій від фізичних осіб, суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорад-чих органів щодо здійснення державної регуляторної політики:

планів діяльності міської ради та її викон-кому з підготовки проєктів регуляторних актів і змін до них;

проєктів регуляторних актів органів місцевого самоврядування та аналізу їх регуляторного впливу

Протягом року

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

2

2.1

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

2.3

 

 

2.4

Ініціювання та проведення:

моніторингу виконання Постанови Кабі-нету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами в частині підготовки розроб-никами аналізу регуляторного впливу до проєктів регуляторних актів;

аналізу відстеження результативності рішень міської ради та її виконкому;

вивчення впливу регуляторних актів  на ділову активність і розвиток підприєм-ництва;

інформаційного забезпечення регуляторної діяльності через навчання посадових осіб відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за виконання та впровадження регуляторної діяльності  

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

щокварта-льно

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради,

 

 

 

 

 

 

управління розвитку  під-приємництва виконкому Криворізької  міської ра-ди

3

Забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорадчих органів до інформації органів місцевого само-врядування про впровадження регуля-торної політики та покращення бізнес-середовища через діючі інформаційні веб-ресурси: офіційні вебсайти Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, районних у  місті  рад,  офіційний   вебпор-

тал   міста   Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр», єдиний Державний вебпортал відкритих даних, сервіс «Кон-сультації з громадськістю»

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

4

Регулярне проведення інтерактивного опитування членів Криворізької міської територіальної громади, у тому числі суб’єктів господарювання, з питань, висвітлених у проєктах регуляторних актів

Постійно

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

5

Формування та популяризація під час проведення заходів серед підприємницької спільноти збірника регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому, у тому числі його електронного варіанту

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

6

Ведення реєстру діючих регуляторних актів та підтримка його в актуальному стані

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

7

7.1

7.2

 

 

 

7.3

 

 

 

 

7.4

Дотримання вимог законодавства України:

про захист економічної конкуренції;

ст.34 Закону України «Про засади дер-жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при розробці проєктів регуляторних актів;

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвер-дження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі від-критих даних», зі змінами;

про державну допомогу суб’єктам господа-рювання (у разі необхідності)

Постійно

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

8

8.1

 

 

8.1.1

 

 

 

 

 

 

8.1.2

 

 

 

 

 

 

Забезпечення:

надання до управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради:

графіків проведення робіт з регуляторної процедури з урахуванням дат проведення громадських слухань, узгоджених із заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків, пропозицій до плану підготовки проєктів регуляторних актів; 

актуальної версії регуляторного акта, до якого було внесено зміни (відповідно до вимог Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради);

 

 

 

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом десяти днів з дати унесення змін,

за необхід-ності

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад,

 

 

 

 

 

 

 

відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідальні за підготовку проєктів рі-шень, управління розвит-ку підприємництва ви-конкому       Криворізької міської ради,     

8.2

 

організації та проведення громадських слу-хань з питань обговорення найбільш актуа-льних для підприємницького середовища проєктів і діючих регуляторних актів, у тому числі у форматі онлайн

 

відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідальні за підготовку проєктів рі-шень

9

Надання управлінню розвитку підприєм- ництва виконкому Криворізької міської ради звітності про кількість відвідувачів розділу, що висвітлює регуляторну діяльність

Щомісячно,

до 05 числа

Управління інформацій-но-комунікаційних техно-логій виконкому Криво-різької міської ради

10

Проведення анкетування серед суб’єктів господарювання з метою визначення рівня їх активності при здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування

Щокварта-льно

 

 

Виконкоми районних у місті рад, управління роз-витку підприємництва ви-конкому Криворізької мі-ської ради

11

Удосконалення  комунікації влади, бізнесу та громадськості через залучення гро-мадських організацій, міських консульта-тивних рад підприємців до регуляторної діяльності органів місцевого самовряду-вання при  розгляді   проєктів,  обговоренні стану досягнення цілей, задекларованих під час ухвалення діючих регуляторних актів, участь у громадських слуханнях

Протягом року

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

12

Заслуховування на засіданнях постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики, координаційної ради з питань розвитку підприємництва  щорічного звіту з питань реалізації державної регуляторної політики та оприлюднення його в засобах масової інформації

Грудень

2022 року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад

8

8.1

 

 

8.1.1

 

 

 

 

 

 

8.1.2

 

 

 

8.2

 

 

 

8.3

Забезпечення:

надання до управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради:

графіків проведення робіт з регуляторної процедури з урахуванням дат проведення громадських слухань, узгоджених із заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків, пропозицій до плану підготовки проєктів регуляторних актів; 

актуальної версії регуляторного акта, до якого було унесено зміни;

 

 

організації та проведення громадських слухань з питань обговорення найбільш актуальних для підприємницького середовища проєктів і діючих регуляторних актів;

адресної взаємодії фахівців з регуляторної діяльності щодо відповідності рішень міської ради та її виконавчого комітету вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 5 днів з дати унесення змін,

за необхідності

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад,

 

 

 

 

 

 

 

відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідальні за підготовку проєктів рішень,

управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідальні за підготовку проєктів рішень

 

9

Надання управлінню розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради звітності про кількість відвідувачів офіційних вебсайтів, де розміщено проєкти та діючі регуляторні акти

Щомісячно,

до 05 числа

Управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад

10

Проведення анкетування серед суб’єктів господарювання з метою визначення рівня їх активності при здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування

Щоквартально

 

 

Виконкоми районних у місті рад, управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради

11

Залучення громадських організацій, міських галузевих рад підприємців до регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування через  розгляд   проєктів,  обговорення стану досягнення цілей, задекларованих під час прийняття діючих регуляторних актів, на їх засіданнях

Протягом року

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

12

Заслуховування на засіданнях постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва, координаційної ради з питань розвитку підприємництва  щорічного звіту з питань реалізації державної регуляторної політики та оприлюднення його в засобах масової інформації

Грудень

2021 року

Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад

 

 

19 листопада 2021

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради