Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗАХОДИ з реалізації в місті державної регуляторної політики на 2020 рік

Створено: 2019-11-19 12:57:24Оновлено: 2019-11-19 12:57:59

 

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1

Оприлюднення з метою одержання заува-жень та пропозицій від фізичних осіб, суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорад-чих органів щодо здійснення державної регуляторної політики:

- планів діяльності міської ради та її викон-кому з підготовки проєктів регуляторних актів і змін до них;

- проєктів регуляторних актів органів місцевого самоврядування та аналізу їх регуляторного впливу

Протягом року

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

2

2.1

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

2.3

 

 

2.4

Проведення:

моніторингу виконання Постанови Кабі-нету Міністрів України від 11 березня 2004 року «Про затвердження методик прове-дення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» у частині  підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу до проєктів регу-ляторних актів;

аналізу наслідків відстеження регуляторної дії рішень міської ради та її виконкому;

вивчення впливу регуляторних актів  на ділову активність і розвиток підприєм-ництва;

семінарів для посадових осіб відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за виконання та впровадження регуляторної діяльності  

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

щокварта-льно

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради,

 

 

 

 

 

 

управління розвитку  під-приємництва виконкому Криворізької  міської ра-ди

3

Забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорадчих органів до інформації органів місцевого само-врядування про впровадження регулятор-ної політики та покращення бізнес-сере-довища через офіційні вебсайти Криво-різької міської ради та її виконавчого комітету, районних у місті рад, офіційний вебпортал міста Кривого Рогу «Криво-різький ресурсний центр»

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

4

Регулярне проведення інтерактивного опитування членів територіальної громади міста Кривого Рогу, у тому числі суб’єктів господарювання, з питань, піднятих у проєктах регуляторних актів

Постійно

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

5

Видання та розповсюджування під час проведення заходів серед підприємницької спільноти збірника регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

6

Ведення реєстру діючих регуляторних актів та підтримка його в актуальному стані

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

7

7.1

7.2

 

 

 

7.3

 

 

Дотримання вимог законодавства України:

про захист економічної конкуренції;

ст.34 Закону України «Про засади дер-жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при розробці проєктів регуляторних актів;

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвер-дження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі від-критих даних», зі змінами

Постійно

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

8

8.1

 

 

8.1.1

 

 

 

 

 

 

8.1.2

 

 

 

8.2

 

 

 

8.3

Забезпечення:

надання до управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради:

графіків проведення робіт з регуляторної процедури з урахуванням дат проведення громадських слухань, узгоджених із заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків, пропозицій до плану підготовки проєктів регуляторних актів; 

актуальної версії регуляторного акта, до якого було унесено зміни;

 

 

організації та проведення громадських слу-хань з питань обговорення найбільш актуа-льних для підприємницького середовища проєктів і діючих регуляторних актів;

адресної взаємодії фахівців з регуляторної діяльності щодо відповідності рішень міської ради та її виконавчого комітету вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 5 днів з дати унесення змін,

за необхід-ності

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад,

 

 

 

 

 

 

 

відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідальні за під-готовку проєктів рішень,

управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ра-ди, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідаль-ні за підготовку проєктів рішень

 

9

Надання управлінню розвитку підприєм- ництва виконкому Криворізької міської ради звітності про кількість відвідувачів розділу

Щомісячно,

до 05 числа

Управління інформацій-но-комунікаційних техно-логій виконкому Криво-різької міської ради

10

Вивчення питання про розміщення розділу «Регуляторна політика» на головній сторінці офіційного вебсайта Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Протягом року

Управління інформацій-но-комунікаційних техно-логій, розвитку підприєм-ництва виконкому Криво-різької міської ради

11

Проведення анкетування серед суб’єктів господарювання з метою визначення рівня їх активності при здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування

Щокварта-льно

 

 

Виконкоми районних у місті рад, управління роз-витку підприємництва ви-конкому Криворізької мі-ської ради

12

Залучення громадських організацій, місь-ких галузевих рад підприємців до регу-ляторної діяльності органів місцевого самоврядування через  розгляд   проєктів,  обговорення стану досягнення цілей, за-декларованих під час прийняття діючих регуляторних актів, на їх засіданнях

Протягом року

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

13

Заслуховування на засіданнях постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва, координа-ційної ради з питань розвитку підприєм-ництва  щорічного звіту з питань реалізації державної регуляторної політики та опри-люднення його в засобах масової інфор-мації

Грудень

2020 року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад

 

 

19 листопада 2019

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради