Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Заходи щодо реалізації в місті державної регуляторної політики на 2019 рік

Створено: 2018-12-13 11:55:51Оновлено: 2018-12-13 11:56:43


з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1

Оприлюднення з метою одержання заува-жень та пропозицій від фізичних осіб, суб’єк-тів господарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорадчих органів щодо здійснення державної регуляторної політики:

- планів діяльності міської ради та її викон-кому з підготовки проектів регуляторних актів і змін до них;

- проектів регуляторних актів органів місце-вого самоврядування

Протягом року

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

2

Проведення:

- моніторингу якості підготовки розробни-ками аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів;

- аналізу наслідків відстеження регулятивної дії рішень міської ради та її виконкому;

- вивчення впливу регуляторних актів  на ділову активність і розвиток підприємництва;

- семінарів для посадових осіб відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за виконання та впровадження регуляторної діяльності  

Протягом року,

 

 

 

 

 

 

щокварта-льно

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради,

 

 

 

 

 

управління розвитку  під-приємництва виконкому Криворізької  міської ра-ди

3

Забезпечення вільного доступу суб’єктів гос-подарювання, їх об'єднань, наукових установ і консультативно-дорадчих органів до інфор-мації органів місцевого самоврядування про впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища через офі-ційні веб-сайти Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад, ресурси та розділи порталу «Криворізький ресурсний центр»

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

4

Видання та розповсюджування під час проведення заходів серед підприємницької спільноти збірника регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

5

Ведення реєстру діючих регуляторних актів та підтримка його в актуальному стані

Протягом року

Управління розвитку під-приємництва  виконкому

6

 

 

Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

7

 

 

Дотримання вимог законодавства України про захист економічної конкуренції, ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» при розробці проектів регуляторних актів

Постійно

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради та розробники регулятор-них актів

8

Забезпечення:

- надання до управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради графіків проведення робіт з регуляторної процедури з урахуванням дат проведення громадських слухань, узгоджених із заступниками міського голови (відповідно до розподілу обов’язків), пропозицій до плану підготовки проектів регуляторних актів; 

- організації та проведення громадських слу-хань з питань обговорення найбільш актуа-льних для підприємницького середовища проектів і діючих регуляторних актів

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Оприлюднення дати розміщення інформації з регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її вико-навчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база».

Надання управлінню розвитку підприєм- ництва виконкому Криворізької міської ради звітності про кількість відвідувачів розділу

Постійно,

 

 

 

 

щомісячно,

до 05 числа

Відділ інформатизації ви-конкому міської ради

 

 

10

Проведення анкетування серед суб’єктів господарювання з метою визначення рівня їх активності при здійсненні державної регуля-торної політики органами місцевого само-врядування

Щокварта-льно

 

 

Виконкоми районних у місті рад, управління роз-витку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради

11

Залучення громадських організацій, міських галузевих  рад  підприємців  до  регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування через  розгляд   проектів,  обговорення   стану досягнення цілей, задекларованих під час прийняття діючих регуляторних актів, на їх засіданнях

Протягом року

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради

12

Заслуховування на засіданнях постійної ко-місії міської ради з питань регуляторної полі-тики    та    підприємництва,   координаційної ради   з   питань    розвитку    підприємництва

щорічного  звіту  з  питань  реалізації держав-ної регуляторної політики та оприлюднення його в засобах масової інформації

Грудень

2019 року

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької  міської  ра- ди, виконкоми районних

у місті рад

 

 

13 грудня 2018

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради