Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради на 2019 рік

Створено: 2019-06-13 09:34:49Оновлено: 2019-06-13 09:35:52

 

з/п

Дата прийняття, номер, назва  регуляторного акта, стосовно якого проводиться відстеження результативності дії

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради (відповідальні за проведення відстеження регуляторного акта)

Тип та термін здійснення заходів з відстеження результативнос-ті дії регулятор-ного акта

 

1

2

3

4

Рішення міської ради

1

Від 23.11.2011 №726 «Про затвер-дження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів кому-нальної власності міста»

Управління комунальної власності міста виконко-му Криворізької міської ради 

Періодичне – січень

2

Від 27.06.2017 №1774 «Про встанов-лення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міс-та Кривого Рогу на 2018 рік»

Управління розвитку під-приємництва, департа-мент фінансів виконко-му Криворізької міської ради

Повторне – січень

3

Від 27.06.2017 №1775 «Про встанов-лення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2018 рік»

Управління розвитку під-приємництва, економіки, департамент фінансів ви-конкому Криворізької міської ради

Повторне – січень

4

Від 12.07.2017 №1862 «Про встанов-лення ставок земельного податку, розміру орендної плати, пільг зі сплати за землю та затвердження Регламенту оподаткування земельних ділянок на території міста Кривого Рогу у 2018 році»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Криво-різької міської ради

Повторне – січень

5

Від 21.12.2011 №778 «Про затвер-дження Методики розрахунку оренд-ної плати за комунальне майно та пропорції її розподілу»

Управління комунальної власності міста виконко-му Криворізької міської ради

Періодичне – лютий

6

Від 31.01.2015 №3310 «Про затвер-дження Регламенту Центру адмініст-ративних послуг «Віза» та його територіальних підрозділів»

Департамент адміністра-тивних послуг виконко-му Криворізької міської ради

Періодичне – березень

7

Від 28.03.2018 №2564 «Про затвер-дження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу»

Відділ взаємодії з право-охоронними органами та оборонної роботи апара-ту міської ради і викон-кому

Повторне – квітень

8

Від 28.03.2018 №2566 «Про затвер-дження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, від-мови в їх видачі, переоформлення та анулювання таких дозволів»

Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради

Повторне – квітень

9

Від 28.11.2018 №3194 «Про внесення змін до Порядку залучення забу-довників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Криво-різької міської ради

Базове – червень,

повторне – грудень

10

Від 27.06.2018 №2816 «Про встанов-лення ставок земельного податку, розміру орендної плати, пільг зі сплати за землю та затвердження Регламенту оподаткування земельних ділянок на території міста Кривого Рогу у 2019 році»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Криво-різької міської ради

Базове – липень

11

Від 27.05.2009 №3265 «Про конкурс-ний відбір суб’єктів оціночної діяль-ності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначен-ня, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Криво-різької міської ради

Періодичне – липень

12

Від 24.06.2015 №3713 «Про затвер-дження Положення про паркування транспортних засобів у місті Кривому Розі»

Відділ транспорту і зв’язку, департамент фі-нансів виконкому Криво-різької міської ради

Періодичне – серпень

13

Від 24.06.2009 №3283 «Про затвер-дження Положення про організацію робіт зі створення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж у м. Кривому Розі»

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Кри-ворізької міської ради

Періодичне – серпень

14

Від 26.09.2012 №1381 «Про затвер-дження Порядку залучення забудов-ників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Криво-різької міської ради

Періодичне – листопад

15

Від 21.10.2015 №4038 «Про затвер-дження Правил благоустрою в місті Кривому Розі»

Департамент розвитку інфраструктури міста, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради

Періодичне – грудень

Рішення виконкому міської ради

1

Від 27.12.2011 №435 «Про встанов-лення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової  території для власників (орендарів) нежитлових приміщень в житлових будинках (гуртожитках) у  м. Кривому Розі»

Департамент розвитку інфраструктури міста ви-конкому Криворізької міської ради

Періодичне – лютий

2

Від 14.02.2018 №66 «Про конкурсні засади розміщення тимчасових споруд та утримання об’єктів благоустрою в м. Кривому  Розі»

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ра-ди

Повторне – березень

3

Від 22.05.2018 №251 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 23.05.2017 № 253 «Про Поря-док використання коштів міського бюджету для надання часткової ком-пенсації відсоткових ставок за креди-тами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й серед-нього підприємництва»

Управління розвитку під-приємництва, економіки виконкому Криворізької міської ради

Повторне – червень

4

Від 13.02.2019 №79 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведен-ня м. Кривого Рогу»

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому,

 комунальне підприємство «Кривбасводоканал»

Базове – серпень

Проекти рішень міської ради

1

Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на терито-рії міста Кривого Рогу

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому

Базове – січень

2

Про встановлення ставок єдиного по-датку для суб’єктів малого підприєм-ництва м. Кривого Рогу на 2020 рік

Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

Базове – до дня набуття чинності регуляторним актом

3

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земель-ної ділянки, у м. Кривому Розі на             2020 рік

Управління розвитку підприємництва

виконкому Криворізької міської ради;

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради;

управління економіки виконкому Криворізької міської ради

Базове – березень

4

Про встановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території м. Кривого Рогу у 2020 році

Департамент регулю-вання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

Базове – березень

5

Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі на 2020 рік

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради;

департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

Базове – березень

Проекти рішень виконкому міської ради

1

Про встановлення в м. Кривому Розі тарифів на послуги з перевезення  пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради

 

Базове – січень

2

Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним відділом виконкому Криворізької міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради

Базове – лютий

 

 

13 червня 2019

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради