Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради на 2018 рік (станом на 01.10.2018)

Створено: 2018-10-11 10:14:20Оновлено: 2018-10-11 10:15:00

 

з/п

Дата прийняття, номер, назва  регуляторного акта, стосовно якого проводиться відстеження результативності дії, та дата набуття ним чинності

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, відповідальні за проведення відстеження регуляторного акта

Тип та термін здійснення заходів з відстеження результативнос-ті дії регулятор-ного акта

(за статистич-ними даними)

1

2

3

4

Рішення міської ради

1

Від 22.06.2016 №633 «Про встанов-лення ставки туристичного збору в                     м. Кривому Розі», чинне з 01.01.2017

Управління розвитку підприємництва, фінан-сове виконкому Криво-різької міської ради

Повторне – січень

2

Від 28.11.2007 №1995 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в міс-ті», чинне з 04.12.2007

Управління містобуду-вання, архітектури та земельних відносин ви-конкому Криворізької міської ради

Періодичне – січень

3

Від 22.12.2004 №2498 «Про затвер-дження Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу», чинне з 28.12.2004

Відділ взаємодії з пра-воохоронними органами та оборонної роботи апа-рату міської ради і ви-конкому

Періодичне – лютий

4

Від 28.12.2012 №1661 «Про затвер-дження технічної документації з нор-мативної грошової оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді», чинне з  01.01.2014                                                  

Управління містобуду-вання, архітектури та земельних відносин ви-конкому Криворізької міської ради

Періодичне – лютий

5

Від 27.04.2011 №327 «Про затвер-дження Правил торгівлі на ринках                  м. Кривого Рогу», чинне з 30.04.2011

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ра-ди

Періодичне – червень

6

Від 27.06.2017 №1774 «Про встанов-лення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста Кривого Рогу на 2018 рік», чинне з 01.01.2018

Управління розвитку під-приємництва, фінансове виконкому Криворізької міської ради

Базове – липень

7

Від 27.06.2017 №1775 «Про встанов-лення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у  м. Кривому Розі на 2018 рік», чинне

з 01.01.2018

Управління розвитку під-приємництва, фінансове, економіки, містобуду-вання,    архітектури    та 

земельних відносин  ви-конкому Криворізької міської ради

Базове – липень

8

Від 12.07.2017 №1862 «Про встанов-лення ставок земельного податку, роз-міру орендної плати, пільг зі сплати за землю та затвердження Регламенту оподаткування земельних ділянок на території міста Кривого Рогу у 2018 році», чинне з 01.01.2018

Управління містобуду-вання, архітектури та земельних відносин ви-конкому Криворізької міської ради

Базове – липень

9

Від 23.05.2018 №2711 «Про встанов-лення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міс-та Кривого Рогу на 2019 рік», чинне з 01.01.2019

Управління розвитку під-приємництва, фінансове виконкому Криворізької міської ради

Базове – липень

10

Від 23.05.2018 №2712 «Про встанов-лення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у  м. Кривому Розі на 2019 рік», чинне з 01.01.2019

 

Управління розвитку під-приємництва, фінансове, економіки, містобуду-вання, архітектури та земельних відносин  ви-конкому Криворізької міської ради

Базове – липень

11

Від 28.05.2014 №2707 «Про органі-зацію та проведення конкурсу з ви-бору керуючої компанії індустріаль-ного парку «Кривбас», чинне з 03.06.2014

Управління економіки виконкому Криворізької міської ради

Періодичне – липень

12

Від 27.07.2011 №514 «Про затвер-дження Положення про самоврядний контроль за використанням та охоро-ною земель у м. Кривому Розі», чинне з 30.07.2011

Управління містобуду-вання, архітектури та земельних відносин ви-конкому Криворізької міської ради

Періодичне –

вересень

13

Рішення міської ради від 28.03.2018 №2564 «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу», чинне з 29.03.2018

Відділ взаємодії з пра-воохоронними органа-ми та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому

Базове – жовтень

14

Рішення міської ради від 28.03.2018 №2566 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення та анулювання таких дозволів», чинне з 29.03.2018

Інспекція з благоустрою, департамент адміністра-тивних послуг, управлін-ня благоустрою та жит-лової політики, розвитку підприємництва викон-кому Криворізької місь-кої ради

Базове – жовтень

Рішення виконкому міської ради

1

Від 08.05.2013 №157 «Про затвер-дження порядку компенсаційних ви-плат власникам автостоянок (суб’єк-там господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій», чинне з 01.01.2014

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

Періодичне – лютий

2

Від 12.01.2011 №16 «Про встанов-лення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі», чинне з 15.01.2011

Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради

Періодичне – березень

 

3

Від 13.09.2017 №391 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 23.05.2017 №253 «Про Поря-док використання коштів міського бюджету для надання часткової ком-пенсації відсоткових ставок за креди-тами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й се-реднього підприємництва», чинне з 19.09.2017

Управління розвитку під-приємництва, економіки виконкому Криворізької міської ради

Базове  – березень

4

Від 09.04.2014 №114 «Про затвер-дження міської маршрутної   мережі пасажирського транспорту», чинне з 15.04.2014

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Кри- ворізької міської ради

Періодичне – травень

5

Від 23.05.2017 №253 «Про порядок використання коштів міського бю-джету для надання часткової ком-пенсації відсоткових ставок за кре-дитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й се-реднього підприємництва», чинне з 25.05.2017

Управління розвитку під-приємництва, економіки виконкому Криворізької міської ради

Повторне – червень

6

Рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 №66 «Про конкурсні засади розміщення тимчасових споруд та утримання об’єктів благоустрою в                  м. Кривому Розі», чинне з 22.02.2018

Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради

Базове – вересень

7

Від 10.08.2011 №279 «Про встанов-лення тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркуван-ня», чинне з 13.08.2011

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Кри- ворізької міської ради

Періодичне –

вересень

8

Від 10.05.2018 №244 «Про встанов-лення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним відділом виконкому Криворізької міської ради населенню, бюджетним  установам  та

іншим споживачам», чинне з 15.05.2018

Архівний відділ викон-кому Криворізької місь-кої ради

 

Базове – листопад

9

Від 22.05.2018 №251 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 23.05.2017 № 253 «Про Порядок використання коштів місь-кого бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалі-зацію проектів суб’єктів малого й середнього підприємництва», чинне з ­­­24. 05.2018

Управління розвитку під-приємництва, економіки виконкому Криворізької міської ради

Базове – листопад

 

 

11 жовтня 2018

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради