Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Рішення №2202 від 29.09.2004

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено:

У К Р А Ї Н А
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Дніпропетровська область

Р І Ш Е Н Н Я
(XX сесія XXIV скликання)

Із змінами, внесеними згідно із рішенням міськради
№ 3649 від 23.11.2005

Від 29.09.20042202

Про затвердження Правил приймання
стічних вод у комунальну каналізаційну
мережу м.Кривого Рогу

На підставі звернення комунального підприємства "Кривбасводоканал", з метою запобігання порушень у роботі каналізаційних мереж і споруд, підвищення ефективності їх роботи за рахунок правильної організації прийому стічних вод, безпеки експлуатації, забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод суб'єктів господарювання, проведення єдиної екологічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища, упорядкування укладання договорів з суб'єктами господарювання на послуги каналізації та стягнення плати за скид промислових стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста, керуючись Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору", Водним кодексом України, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженими Наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37, міська рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу м. Кривого Рогу (додаток).

2. Зазначені Правила є обов'язковими для виконання всіма суб"єктами господарювання незалежно від їх відомчої належності і форми власності, стічні води яких приймаються Криворізькою міською комунальною системою каналізації безпосередньо чи через відомчу систему каналізації.

3. Суб'єктам господарювання різних форм власності забезпечити:
- отримання технічних умов на водовідведення, дозволу на скидання стічних вод, що надаються КП "Кривбасводоканал" на підставі акта обстеження, паспорта водного господарства;
- узгодження проектної документації при розширенні, реконструкції або будівництві об'єктів, одержання технічних умов на розроблення проектів;
- обов'язкове влаштування на випуску стічних вод контрольного колодязя, що розташовується за межами підприємства;
- здійснення постійного лабораторного контролю за якістю стічних вод, що надходять до каналізаційних мереж міста.
- можливість проведення КП "Кривбасводоканал" у будь-який час контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідної інформації та залучення експлуатаційного персоналу.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Якименка В.Л.

 

 

Міський голова  Ю.Любоненко
              

Додаток
до рішення міської ради
від 29.09.2004 №2202

Правила приймання стічних вод
у комунальну каналізаційну мережу
м. Кривого Рогу

ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

Стічні води суб'єктів господарювання - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності (з урахуванням Субабонентів) після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько - питного, гарячого, технічного тощо), з усіх джерел водопостачання, а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням Субабонентів)

Абонент Водоканалу - юридична особа, а також фізична особа -підприємець, що уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) каналізації

Субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну каналізаційну мережу міста через Абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом

ДК - допустимі концентрації забруднюючих речовин

Локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого суб'єкта господарювання, території

Локальні очисні споруди - споруди для попереднього очищення стічних вод окремого суб'єкта господарювання до відповідних вимог перед скиданням їх у комунальну каналізаційну мережу міста

Каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води суб'єкта господарювання випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор

Контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску суб'єкта господарювання (Абонента) безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора

Залпове скидання у каналізацію - скидання стічних вод із концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують встановлені місцевими Правилами приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста Кривого Рогу більш як у 20 разів і показниками рН менше за 6,5 або більше за 9,0

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Правила приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу м. Кривого Рогу (надалі - Правила) розроблені відповідно до положень Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01 03.1999 № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" зі змінами і доповненнями, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, згідно з Будівельними нормами і правилами "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85, окрім п. 6.2), Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 № 65, Інструкцією про встановлення та стягнення сплати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими єдиним Наказом Держбуду України від 19. 02. 2002 № 37, Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими Постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР, Водного кодексу України.

1.2. Правила регламентують умови користування системою комунального водовідведення міста Кривого Рогу та нормативи водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від підприємств, установ, організацій, юридичних і фізичних осіб -підприємців (надалі - Абоненти), у комунальну каналізаційну мережу, з метою забезпечення:
- безаварійної роботи, безпечної експлуатації і довговічності мереж системи каналізації (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров'я обслуговуючого персоналу);
- якісної і безаварійної роботи міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин), екологічної безпеки навколишнього середовища (попередження забруднення басейну р. Дніпра недостатньо очищеними стічними водами).

1.3. Правила містять:
- умови приєднання і правила користування Абонентами міською каналізаційною системою, порядок приймання рідких відходів від об'єктів, які не приєднані до міської каналізаційної системи;
- вимоги до стічних вод, що надходять у міську каналізаційну мережу, перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, які приймаються у систему водовідведення, з урахуванням можливості їх приймання діючими станціями біологічної очистки;
- систему контролю за скиданням Абонентами стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста;
- відповідальність Абонентів за порушення правил скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста.

1.4. Взаємовідносини між комунальним підприємством "Кривбасводоканал" (далі Водоканал) і Абонентами регламентує Договір на скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Кривого Рогу (Договір), а також дані Правила і нормативні акти, що діють у період дії Договору.

1.5. При здійсненні контролю за скиданням Абонентом стічних вод у міську каналізаційну мережу Водоканал керується цими Правилами.

1.6. Правила є обов'язковими для Абонентів усіх видів власності, що відводять стічні води в комунальну каналізаційну мережу міста.

1.7. За кількісний та якісний склад стічних вод Субабонента повну відповідальність несе Абонент.

1.8. У випадку відмови Абонента відповідати за якість і кількість стічних вод Субабонента, Субабонент повинен скласти окремий договір з Водоканалом і одержати дозвіл на скидання стічних вод.

1.9. Для всіх Абонентів, що скидають стічні води в комунальну каналізаційну мережу міста, в залежності від їх належності до однієї із станцій аерації, встановлені єдині допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин - (п. 1.12., табл. 1; 2; 3). ДК встановлено згідно з положеннями Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України (п. 1.1) та технічними можливостями комунальної каналізаційної мережі міста і очисних споруд, з урахуванням затверджених гранично-допустимих скидів речовин, що надходять з очищеними стічними водами в водні об'єкти, і якісного складу води із міськводопроводу.

1.10. Для Абонентів, що не мають технічних та економічних можливостей досягти показників наведених у таблицях 1, 2, 3, можуть бути встановлені індивідуальні тимчасові нормативи (Допустимі величини показників - ДВП), які враховують вимоги до захисту мережі водовідведення і можливості міських очисних споруд. Розрахунок ДВП повинен бути узгоджений з Водоканалом.

Термін дії тимчасових ДВП не більш ніж три роки. Розрахунок тимчасових ДВП фінансується Абонентом.

1.11. При відсутності індивідуальних тимчасових нормативів, показники якості стічної води Абонентів не повинні перевищувати величин, зазначених у таблицях 1, 2, 3.


1.12. Перелік речовин, що заборонені до скиду в комунальну каналізаційну мережу міста (пп. 3.2 - 3.6), є єдиним для стічних вод усіх категорій Абонентів.

1.13. Абоненти несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення цих Правил і за аварійні ситуації, які можуть виникнути у комунальній каналізаційній мережі міста і очисних спорудах внаслідок скидання Абонентом до них забруднень, що кількісно і якісно не відповідають вимогам цих Правил.

1.14. При необхідності заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких сталося їх руйнування.
Розрахунок вартості цих робіт приведено у розділі 6 даних Правил.

1.15. Розрахунок участі Абонентів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження виконкомами районних у місті рад.

1.16. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Абонентів (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями), які приводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Абоненти відшкодовують витрати на відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з залученням власних сил та засобів.

1.17. У випадку зміни умов каналізування міста, введення нових норм і вимог до якості очищення, категорії водного об'єкту або інших причин, що призводять до раніше непередбачених змін кількості, складу, властивостей міських стічних вод, Водоканал за узгодженням з органами самоврядування, має право змінити вимоги до умов скидання стічних вод даного Абонента і визначити термін, протягом якого Абонентом повинні бути проведені відповідні заходи.


2. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ І КОРИСТУВАННЯ
КОМУНАЛЬНОЮ КАНАЛІЗАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ

2.1. Відносини Водоканалу і Абонента, у тому разі й питання про відповідальність Абонентів за порушення даних Правил, будуються за цивільно-правовими договорами.
Для приєднання до комунальної каналізаційної мережі міста Абоненту необхідно укласти з Водоканалом Договір на скидання стічних вод.

2.2. Договір діє на період зберігання кількості і складу стічних вод Абонента, але не більш трьох років*. Після закінчення цього терміну Договір необхідно переоформити з наданням відповідної документації.
* - термін дії Договору може бути змінений відповідно до п.1.17. даних Правил…

2.3. Договір укладається при наявності Технічних умов каналізування (ТУ) і Дозволу на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста (Дозвіл), що видаються Абоненту Водоканалом на підставі Акта обстеження підприємства (додатки 1,2).

2.4. Технічні умови фіксують кількість, склад і якість стічних вод, які Абонент має право скидати у комунальну каналізаційну мережу, передбачають обов'язкове обладнання на випуску контрольного колодязя, що розташовується за межами підприємства, виконання інших умов і заходів, обумовлених даними Правилами та направлених на забезпечення безаварійної і безпечної роботи каналізаційних мереж та споруд.

Приєднання каналізаційної мережі Абонента до комунальної каналізаційної мережі міста і обладнання контрольного колодязя виконується силами і за кошти Абонента.

Випуск з контрольним колодязем знаходяться на балансі Абонента. Експлуатація, реконструкція і ремонт випуску від контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній мережі проводиться Абонентом під технічним наглядом Водоканалу.

2.5. Для одержання Дозволу Абонент надає такі документи:

2.5.1. Паспорт водного господарства (додаток 6);

2.5.2. Схему внутрішньої мережі каналізації Абонента або генплан об'єкта в масштабі 1:500 з нанесеними випусками у комунальну каналізаційну мережу і вказаними контрольними колодязями;

2.5.3. Акт обстеження Абонента (додаток 2);

2.5.5. При наявності у Абонента локальних очисних споруд (відстійників, нафтовловлювачів і т.д.) він надає:
- схему локальних очисних споруд;
- копію довідки про місце розміщення відходів очистки, узгоджених із природоохоронними органами.

2.5.6. Форма № 2 - ТП (водгосп) державної статистичної звітності.

2.5.7. Довідку про водокористування з усіх джерел і копію дозволу на спецводокористування.

2.6. При розгляді матеріалів для одержання ТУ і Дозволу Абонент зобов'язаний надати Водоканалу можливість:
- обстежити об'єкт і відібрати проби стічних вод;
- детально ознайомитися з технологією виробництва та одержати необхідну технологічну документацію.

2.7. При розширенні, реконструкції або будівництві об'єкта Абонент зобов'язаний:
- одержати ТУ на розробку проекту;
- узгодити з Водоканалом проектну документацію;
- після закінчення будівництва одержати Дозвіл на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста.

2.8. При будівництві локальних очисних споруд або їх реконструкції Абонент зобов'язаний переоформити Дозвіл на скидання стічних вод та узгодити технологію очистки з Водоканалом.

2.9. Водоканал розглядає подані матеріали у місячний термін і видає Дозвіл на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу. У випадку невідповідності поданих матеріалів цим правилам, Абонент зобов'язаний узгодити з Водоканалом заходи по досягненню вимог до стічних вод, що надходять у комунальну каналізаційну мережу міста. На період виконання вказаних заходів може бути укладений тимчасовий Договір, що передбачає сплату за скидання стічних вод Абонентом за спеціальним тарифом.

2.10. До юридичної або фізичної особи - підприємця, що підключилася до комунальної каналізаційної мережі без дозволу і договору з Водоканалом, застосовуються санкції відповідно до п. 6.8. даних Правил.
За скидання стічних вод після закінчення терміну дії Договору до Абонента застосовуються такі ж санкції.

2.11. Забороняється скидання стічних вод декількох Абонентів в один випуск.

2.12. Водоканал вправі вимагати від Абонентів розроблення заходів по доведенню якості їх стічних вод до встановлених нормативів. При відсутності заходів або при їх невиконанні в узгоджений термін, Водоканал має право обмежити свої послуги аж до відключення Абонента від водопровідної чи каналізаційної мережі, передчасно попередивши його не менш, як за 5 діб.

3. ВИМОГИ ДО СТІЧНИХ ВОД, ЩО НАДХОДЯТЬ
У КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ МІСТА.

3.1. У комунальну каналізаційну мережу міста від Абонентів приймаються стічні води, що:
- не можуть бути використані у виробництві після локальної очистки;
- не викликають порушень у роботі каналізаційних мереж, споруд і забезпечують безпеку їхньої експлуатації;
- можуть бути очищені на очисних спорудах біологічної очистки разом із побутовими стічними водами міста відповідно до вимог БНіП 2.04.03-85 і Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами.

3.2. Заборонено скид у комунальну каналізаційну мережу:

3.2.1. Стічних вод, що мають:
- температуру вище 40°;
- рН нижче 6,5 або вище 9,0;
- ХСК вище БСК 5 більш ніж у 2,5 рази;

3.2.2. Стічних вод, що містять:
- речовини, що спроможні засмічувати труби, колодязі, грати або відкладатися на стінках труб, колодязів, поверхні грат (абразивні порошки та інші абразивні грубодисперсні зависі, окалина, вапно, пісок, гіпс, смола, мазут, канига тощо);
- речовини, що чинять руйнуючу дію на матеріал труб та елементи споруд каналізації;
- пальні домішки і розчинені газоподібні речовини, які спроможні утворювати вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі і споруди, що чинять отруйний вплив на працюючий персонал;
- речовини, для яких не встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водойм рибогосподарського або культурно-побутового водокористування;
- збудники інфекційних захворювань;
- нерозчинні олії, а також смоли і мазут;
- біологічно жорсткі поверхнево-активні речовини;
- токсичні і радіоактивні забруднення;
- завислі і спливаючі речовини з концентрацією більш 500 мг/л;
- кислоти і розчинники бензину, діетилового ефіру, дихлорметану, бензолу та їхніх похідних тощо;
- розчини, що містять сірководень, сірковуглець, окис вуглецю, ціанистоводневу кислоту, пари легколетких вуглеводнів і т.д.;
- концентровані маточні та кубові розчини;
- дренажні води, конденсати і нормативно чисті виробничі стічні води;
- організовані поверхневі стоки із територій суб'єктів господарювання;
- осади після локальних очисних споруд;
- грунти, будівельне і побутове сміття, відходи виробництва (пісок, гіпс, металева і пластмасова стружка, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі, канига тощо);
- понадлімітні (перевищуючі договірні) обсяги стічних вод.

3.3. Стічні води, що містять радіоактивні, токсичні та бактеріальні забруднення, перед скидом у комунальну каналізаційну мережу міста повинні бути знешкоджені і знезаражені на локальних очисних спорудах Абонента.

3.4. Суворо забороняється таке об'єднання виробничих стічних вод у каналізаційних мережах, внаслідок якого утворюються емульсії, отруйні або вибухонебезпечні гази, а також велика кількість нерозчинних речовин.

3.5. Забороняється скид рідких нечистот у комунальну каналізаційну мережу в місцях неузгоджених з Водоканалом. Стічні води, що скидаються зливними станціями, повинні відповідати вимогам даних Правил.

3.6. При порушенні Абонентом вимог п.п. 3.2.-3.5. Водоканал має право ставити питання перед компетентними органами про притягнення винних до відповідальності.

3.7. При розрахунку обсягу стічних вод Абонента враховується додаткова кількість стічних вод у розмірі 20 % від розрахованого обсягу поверхневих вод із території Абонента. Ця категорія стічних вод надходить у каналізаційні мережі Абонента з його території крізь нещільність люків та приймачі дощової каналізації на території Абонента в періоди дощів і сніготанення (п. 15.9. Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України м. Київ, 1994 р.).

3.8. Водоканал має право відключати Абонента від мереж каналізації у наступних випадках:

3.8.1. Після письмового попередження у разі:
- відсутності Договору або після закінчення терміну його дії;
- несплати або несвоєчасної сплати послуг Водоканалу;
- невиконання Абонентом умов Договору, даних Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скидання стічних вод;
- невиконання вимог Водоканалу щодо встановлення приладів обліку обсягу стічних вод;
- відмови Абонента від участі у відновленні зруйнованих з його вини мереж і споруд.

Відключення здійснюється у термін не менш ніж за 5 діб після попередження.

3.8.2. Негайно, після усного попередження, у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушень технологічного режиму роботи очисних споруд.

При цьому, за збитки Абонентів-порушників Водоканал відповідальності не несе.

3.8.3. Без попередження у випадку:
- стихійного лиха;
- аварії на мережах або спорудах каналізації;
- відключення електроенергії.
За збитки Абонентів Водоканал відповідальності не несе.

3.9. Водоканал має право вимагати від Абонентів розроблення та узгодження заходів щодо доведення якості стоків до встановлених нормативів, у тому числі:
- встановлення приладів обліку об'ємів стічних вод;
- будівництво локальних очисних споруд (при систематичному скиданні понаднормативних забруднень).

3.10. Абонент відповідає за збільшення об'єму і погіршення якісного складу стічних вод, у порівнянні із зафіксованими у Договорі.

3.11. Будь які зміни щодо якісного і кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися із Водоканалом у місячний термін.

3.12. При роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень, Водоканал має право відмовити в прийманні до каналізаційної системи додаткових об'ємів стічних вод або забруднюючих речовин.

3.13. У випадку систематичного порушення Абонентом цих Правил, у тому числі його причетності до загазованості колекторів, Водоканал має право встановлювати для винних Абонентів підвищений коефіцієнт до встановленого тарифу до усунення недоліків (розділ 6 Правил).

4. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ ВІД ОБ'ЄКТІВ,
ЩО РОЗТАШОВАНІ В НЕКАНАЛІЗОВАНИХ РАЙОНАХ М. КРИВОГО РОГУ.

4.1. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у комунальну каналізацію міста від неканалізованих приватних домоволодінь, суб'єктів господарювання.

До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стоки.

4.2. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок. Біологічне споживання кисню (БСК повн.) не повинно перевищувати 1000 мг/л.

4.3. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

4.4. Забороняється скидати в міську каналізаційну мережу дощові і розталі води, осади із шламонакопичувачів, жировловлювачів та нафтовловлювачів.

4.5. Перевезення рідких відходів до зливної станції і скид їх у комунальну каналізаційну мережу здійснюється силами підприємства, яке визначено переможцем в тендері. В подальшому іменується - Перевізник.

4.6. Перевізник зобов'язаний одержати у Водоканалі Дозвіл на цей вид діяльності, за умови оплати витрат Водоканалу на транспортування і очищення рідких відходів. Дозвіл видається терміном на один рік. Перевізник зобов'язаний надати Водоканалу перелік Абонентів, що користуються його послугами, та дані про якісний склад і об'єм їх стоків.

4.7. При зміні найменування Перевізника або його Абонента, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Водоканал м. Кривого Рогу.

4.8. Водоканал здійснює технічний контроль за виконанням вимог цього розділу.

4.9. При порушенні правил збору, вивозу і скиду рідких відходів Перевізник сплачує послуги, надані Водоканалом, за підвищеним тарифом.

4.10. Підключення Абонентів, що мали вигрібні ями, до комунальної каналізаційної мережі міста проводиться Водоканалом у встановленому порядку, відповідно до розділу 2 цих Правил.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СКИДАННЯМ АБОНЕНТАМИ СТІЧНИХ ВОД
У КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ МІСТА.


5.1. Водоканал здійснює постійний контроль за кількістю і якістю стічних вод, що надходять у комунальну каналізаційну мережу від усіх Абонентів.

5.2. Контроль містить у собі:
- облік кількості стічних вод;
- аналіз наданих Абонентами звітних відомостей про обсяги і якісний склад стічних вод, режим їх скиду;
- обстеження та аналіз роботи локальних очисних споруд Абонента і випусків;
- аналіз впливу якісного складу стічних вод Абонента на каналізаційні мережі і споруди;
- планові контрольні виміри якості і кількості стічних вод Абонента та їх аналіз;
- позапланові контрольні виміри якості і кількості стічних вод Абонента та їх аналіз.

5.3. Всі Абоненти зобов'язані щомісяця подавати Водоканалу звітні зведення у формі довідки про обсяги і якісний склад стічних вод та режим їх скиду. В окремих випадках періодичність надання звітних зведень за узгодженням з Водоканалом може бути іншою, але не рідше одного разу в квартал.

Місця відбору проб Абонентом мають бути погоджені з Водоканалом.

5.4. Керівники підприємств і організацій відповідають за вірогідність звітних даних, що подаються у Водоканал.

5.5. Абонент повинен забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь- який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей, та присутність свого представника.

5.6. Якість стічних вод, що скидаються, визначається хімічними аналізами, підтвердженими Актом відбору проб стічних вод (додаток 3) та Протоколом дослідження якості стічних вод (додаток 5). Аналізи виконуються лабораторіями, що акредитовані на виконання цих видів досліджень.

5.7. Контрольний аналіз проб стічних вод здійснює лабораторія Водоканалу, що акредитована встановленим порядком за правилами, чинними в Україні для галузі аналізу стічних вод.

5.8. Представник Абонента має право бути присутнім при контрольному аналізі проб стічних вод свого підприємства.

5.9. Роботи щодо відбору контрольних проб стічних вод Абонента, їх зберіганню та доставці здійснюються лабораторією Водоканалу, що має необхідне технічне забезпечення і відповідає за відбір проб, їх доставку і зберігання, якість проведення аналітичних робіт, оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки. Відбір проб здійснюється при наявності представника Абонента та оформлюється Актом відбору проб (додаток 3).

Відбір проб провадиться з лотка контрольного колодязя відповідно до порядку проведення відбору проб.

5.10 Відбір проб провадиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення Абонента.

5.11. Колодязі, встановлені на мережах, що належать Абоненту, повинні завжди бути доступними для огляду, вільними від завалів ґрунтом, будівельним сміттям і ін. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсунутими кришками люків, отворами в кришках люків. Взимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу та криги. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив'язками до місцевості. При пропажі або поломці кришок колодязів Абонент зобов'язаний придбати нові.

5.12. Позаплановий контроль стічних вод Абонентів здійснюється:
- при аварійних (залпових) скидах забруднюючих речовин;
- при перевищенні Абонентом затверджених ДК стічних вод, зафіксованих при попередньому контролі;
- на прохання Абонента (у цьому випадку усі витрати, пов'язані з відбором, транспортуванням та аналізом стічної води, сплачуються Абонентом).

5.13. Результати аналізів стічних вод Абонента вважаються дійсними до повторного відбору проб, але не більше 2 місяців, і поширюються на весь об'єм стічних вод Абонента за цей період.

5.14. У разі паралельного відбору проб стічної води представниками Абонента та Водоканалу відбирається й контрольна проба, яка запечатується.

Якщо мають місце розбіжності результатів аналізів, контрольна проба розпечатується в присутності представників Абонента, Водоканалу і співробітника лабораторії, де має виконуватись цей контрольний аналіз.

5.15. Акт відбору проб і інші документи, підготовлені Водоканалом, підписуються однією стороною у таких випадках:
- якщо представник Абонента не з'явився до місця відбору проб протягом 30 хвилин з моменту усного повідомлення про прибуття представників Водоканалу,
- якщо Абонент не дав згоди або перешкоджає в обстеженні підприємства,
- якщо Абонент відмовився від підписання Акта відбору проб стічних вод.

У цих випадках один примірник замовленим листом відправляється Абоненту, а копія в Криворізьку регіональну державну екологічну інспекцію.

5.16. При виявленні перевищення ДК забруднень, встановлених Правилами, Водоканал після проведення аналізу направляє Абоненту повідомлення про виявлене порушення у п'ятнадцятиденний термін.

Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ДК, Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Абоненту претензію до якої додаються такі документи:
- копія акта про відбір проби;
- копія результатів аналізу стічних вод;
- розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод.

Передаються тільки ті документи, що відсутні у Абонента.

5.17. Період, за який стягується плата за скид Абонентом стічних вод з перевищенням ДК, встановленим разовим аналізом, проведеним Водоканалом, визначається не більше трьох календарних місяців (місяця, у якому відібрана проба та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь об'єм стічних вод, скинутих Абонентом за цей період (п. 3.6. Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів.).

5.18. Абонент має право звернутись до Водоканалу з проханням повторно відібрати пробу стічної води. У цьому разі всі витрати, що пов'язані з транспортуванням, аналізом стічної води, сплачуються Абонентом.

6. ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД У КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ МІСТА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБОНЕНТІВ ЗА ПОРУШЕННЯ, ЩО ДОПУЩЕНІ ПРИ СКИДАННІ СТІЧНИХ ВОД У КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ МІСТА.

6.1. Всі пункти даного розділу розроблено згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів і Правилами приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, затвердженими єдиним Наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 і зареєстрованих Мін'юстом України 26.04.2002 та Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затвердженими Наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 № 65.

Відносини Водоканалу і Абонентів, у тому разі й питання про відповідальність Абонентів за порушення даних Правил, будуються за цивільно-правовими Договорами.

6.2. Величина плати за скид стічних вод у міську систему каналізації (Пс) розраховується Водоканалом за формулою:

Пс = Т х Vдог. + 5 х Т х Vп.дог. + Vпз х Кк х Нп,

де:

Т - тариф, встановлений за надання послуг водовідведення Абонентам, грн./куб.м;

Vдог - обсяг скинутих Абонентом стічних вод у межах, обумовлених Договором, куб.м;

Vп.дог- обсяг скинутих Абонентом стічних вод понад об'єми, обумовлені Договором, куб.м.;

Vпз - обсяг скинутих стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб.м.;

Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;

Нп - норматив плати за скид понаднормативних забруднень у комунальну каналізаційну мережу міста, який встановлюється як частка від тарифу за послуги водовідведення, грн./куб.м:

Нп = Чт х Т,

де:

Чт - частка собівартості очищення стічних вод у виробничій собівартості послуг водовідведення, Чт = 0,32;

Т - тариф встановлений за послуги водовідведення.

6.3. У випадку перевищення Абонентами обсягів скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста, зазначених у договорі, вони сплачують послуги Водоканалу у п'ятикратному розмірі основного тарифу.

6.4. При перевищенні вмісту забруднюючих речовин в стічних водах Абонента при скиді їх у комунальну каналізаційну мережу міста, порівняно з встановленими Правилами, Абонент сплачує Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, яка рахується за нормативом плати за очищення 1 куб.м. стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нп ), обсягом скинутих понаднормативно-забруднених стічних вод (Vпз ) та коефіцієнтом кратності ( Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

6.5. При перевищенні фактичної концентрації одного з показників забруднень (Сф) над допустимою концентрацією (ДК), встановленою дійсними Правилами, коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначається за формулою:

Коефіцієнт кратності при перевищенні допустимої концентрації (ДК) однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктом 6.7.

6.6. При встановленні факту одночасного скидання у комунальну каналізаційну мережу міста декількох забруднюючих речовин у концентраціях, що перевищують ДК, КК, визначається по формулі:

де:

Сфi - фактична концентрація в стічних водах Абонента і-тої речовини, мг/ л;

ДКi - допустима концентрація і-тої речовини, що встановлена цими Правилами та Договором для даного Абонента, мг/ л.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше 10. (Якщо за розрахунком вийшло, що Кк більше ніж 10, то приймають Кк = 10, окрім випадків, передбачених підпунктом 6.7.)

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради