Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Створено: 2017-07-04 15:21:27Оновлено: 2017-07-04 15:22:42

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської ради від 27.06.2017 №1773 внесено зміни до плану  діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (рішення міської ради від 23.11.2016 №1073, зі змінами, оприлюднено 29.11.2016, 27.12.2016, 02.03.2017, 27.04.2017  в міській комунальній газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради і мережі Інтернет) та викладено його в новій редакції.  З урахуванням змін план має такий вигляд:

ПЛАН

діяльності міської ради з підготовки проектів

регуляторних актів на 2017 рік

 

№ з/п

Назва проекту

Цілі прийняття регуляторного акта

Строк підготовки регулятор-ного акта

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта

1

2

3

4

5

1

Про Порядок розмі-щення реклами в місті

Удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в місті з ураху-ванням архітектурних, планувальних, функціона-льних, історико-культур-них чинників та з метою покращення естетичного вигляду й благоустрою міста

ІI півріччя

Управління містобудування,  архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 520,

тел. 92-13-81),

електронна адреса: umazv@kr.gov.ua

2

Про внесення змін до  рішення міської ради від 31.01.2015 №3310 «Про затвердження Рег-ламенту Центру адмі-ністративних послуг «Віза» та його терито-ріальних підрозділів»

Приведення Регламенту Центру адміністративних послуг «Віза» та його територіальних підрозділів у відповідність до вимог чинного законодавства Ук-раїни

ІI півріччя

 

 

 

 

 

 

 

Управління  з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради

(каб. 150,

тел. 92-25-94), електронна адреса: viza@kr.gov.ua

3

Про затвердження Пра-вил дотримання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу

Посилення контролю за дотриманням вимог нор-мативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму шляхом адаптації та викладення змісту Правил відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері госпо-дарської діяльності, а са-ме: забезпечення ефектив-ності, збалансованості та прозорості застосування норм для суб’єктів гос-подарювання  і  громадян

І – ІІІ квартал

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому (каб.231,

тел. 92-13-01), електронна адреса:

upns@ kr.gov.ua

4

Про механізм продажу земельних ділянок ко-мунальної власності (або прав на них) на території м. Кривого Рогу

1. Створення та стале функціонування ринку зе-мель у місті.

2. Забезпечення раціона-льного ефективного вико-ристання земель комуна-льної власності.

3. Створення сприятливих та рівних умов для суб’єктів господарювання в питан-нях володіння й користу-вання вільними земель-ними ділянками для місто-будівних потреб.

4. Отримання додаткового фінансового ресурсу для вирішення соціально-еко-номічних питань розвитку міста шляхом залучення внутрішніх і зовнішніх ін-вестицій у міське госпо-дарство; підвищення со-ціальних стандартів

І півріччя

Управління містобудування,  архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 520, 

тел. 92-13-81),

електронна адреса:

umazv@kr.gov.ua

5

Про внесення змін до Положення про парку-вання транспортних за-собів у місті Кривому Розі, затвердженого рі-шенням міської ради від 24.06.2015 №3713

Викладення в новій ре-дакції назв органів дер-жавного нагляду та конт-ролю у сфері паркування з метою приведення їх у відповідність до змін у чинному законодавстві України

ІІ півріччя

 

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради

(каб. 365,

тел. 74-70-49), електронна адреса: vtiz@i.ua

6

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2010 №3692 «Про затвердження Пра-вил утримання та збе-реження житлового фонду в м. Кривому Розі»

Приведення регулятор-них актів у відповідність до чинного законодавства України, а саме:  Поста-нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1024 «Про внесення змін до Правил користування приміщен-нями житлових будинків і гуртожитків»

ІІ півріччя

Управління благоустрою та житлової політики

виконкому Криворізької міської ради

  (каб.550,

тел. 440-02-38), електронна адреса:

u.jkg@kr.gov.ua

 

7

Про встановлення ста-вок податку на нерхоме майно, відмінне від земельної ділянки, у                 м. Кривому Розі на 2018 рік

 

Установлення ставок по-датку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Кривому Розі з урахуванням змін до Податкового кодексу Ук-раїни

І півріччя

 

Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради

(каб. 510,

тел. 74-39-72),

електронна адреса:

urp@kr.gov.ua;

фінансове управління виконкому Криворізької міської ради

(каб.219,

тел. 74-57-54),

електронна адреса:

05finupr@gmail.

com;

управління економіки виконкому Криворізької міської ради

(каб. 222,  

тел. 74-73-32),

електронна адреса:

u.economy@kr.gov.ua;

управління містобудування,  архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 520, 

тел. 92-13-81),

електронна адреса:

umazv@kr.gov.ua

8

Про встановлення ста-вок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста Кривого Рогу на 2018 рік

Установлення з урахуван-ням змін у чинному зако-нодавстві України ставок єдиного  податку для су-б’єктів господарювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду господарської діяльності

 

 

 

І півріччя

Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради

(каб. 510,

тел. 74-39-72),

електронна адреса:

urp@kr.gov.ua;

фінансове управління виконкому Криворізької міської ради

(каб.219,

тел. 74-57-54),

електронна адреса:

05finupr@gmail.

com

9

Про встановлення ста-вок земельного подат-ку, розміру орендної плати, пільг зі сплати за землю та затвердження Регламенту оподатку-вання земельних діля-нок на території міста Кривого Рогу у 2018 році

1. Установлення ставок зе-мельного податку, розмі-рів орендної плати та пільг зі сплати за корис-тування земельними ді-лянками міста.

2. Забезпечення соціаль-но-економічного розвитку міста, подальшого регу-лювання земельних від-носин, використання зе-мельного ресурсу в інте-ресах територіальної гро-мади міста.

3. Створення сприятливих, рівних умов для суб’єктів господарювання в питан-нях орендного користу-вання земельними ділян-ками.

4. Отримання додаткового фінансового ресурсу для вирішення соціально-еко-номічних питань розвитку міста, підвищення соціа-льних стандартів

І півріччя

Управління містобудування,  архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

(каб. 520, 

тел. 92-13-81),

електронна адреса:

umazv@kr.gov.ua

10

Про затвердження По-рядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформ-лення, видачі дубліка-тів та анулювання таких дозволів

Установлення єдиного по-рядку видачі дозволів на порушення об’єктів благо-устрою, відмови в їх ви-дачі, переоформлення, ви-дачі дублікатів та ану-лювання таких дозволів

IІ – ІІІ квартали

 

Управління благоустрою та житлової політики

виконкому Криворізької міської ради

  (каб.550,

тел. 440-02-38), електронна адреса:

u.jkg@kr.gov.ua;

інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради

(каб. 303,

тел. 92-00-40,

електронна адреса:

inspblag@ukr.net;

розвитку підприємництва виконкому Криворізької

міської ради

(каб. 510,

тел. 74-39-72),

електронна адреса: urp@kr.gov.ua;

з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради

(каб. 150,

тел. 92-25-94),

електронна адреса: viza@kr.gov.ua

 

 

 

З графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому; заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2017 році можна ознайомитися на офіційній сторінці виконкому Криворізької міської ради  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство» http://kr.gov.ua.

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.512, 513, тел. 74-70-63, 92-25-89).».

04 липня 2017

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради