Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для реконструкції нежитлової будівлі

Створено: 2019-01-03 16:23:05Оновлено: 2019-01-03 16:23:56

під станцію технічного обслуговування автомобілів за адресою: вул. Ударна, 74в та для реконструкції нежитлової будівлі з гаражами під комплекс з торгівлі непродовольчими товарами з офісними приміщеннями за адресою: вул. Кирило-Мефодіївська, 10 у Покровському районі м. Кривого Рогу.

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником   проекту   є    департамент    регулювання   містобудівної діяльності та   земельних   відносин    виконкому   Криворізької   міської   ради,  інвестор - ФОП Хуповець Ю.Ю.

Виконавець – комунальне підприємство «Парковка та реклама».

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території під реконструкцію   нежитлової будівлі під станцію технічного обслуговування автомобілів за адресою: вул. Ударна, 74в та для реконструкції нежитлової будівлі з гаражами під комплекс з торгівлі непродовольчими товарами з офісними приміщеннями за адресою: вул. Кирило-Мефодіївська, 10у Покровському районі м. Кривого Рогу є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації з урахуванням раціонального розташування об’єктів нового будівництва та реконструкції, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектується.

Завданнями детального плану території є:

 

-   визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

-   формування принципів планувальної організації забудови;

-   визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

-   створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до законодавства;

-   визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

створення транспортної інфраструктури;

організації транспортного і пішохідного руху, розміщенні місць паркування транспортних засобів;

охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;

комплексного благоустрою та озеленення;

використання підземного простору тощо.

При розробленні детального плану території враховується  генеральний план населеного пункту, план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Детальні плани територій, відповідно до ст. 19, зокрема, визначають:

-         функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

-         містобудівні умови та обмеження;

-         потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

-         доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

-         черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-         систему інженерних мереж;

-         порядок організації транспортного і пішохідного руху;

-         порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

-         межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

-         відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

-         планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

-         охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території, де розміщується ділянка, що проектується:  

 

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території:

  1. Атмосферне повітря

-          інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на підприємствах, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з планувальною організацією території підприємства і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

-          подальший моніторинг впливу підприємств на оточуюче житлове середовище та вдосконалення контрольно-дозвільної системи щодо розміщення нових виробничих цехів або підприємств, нарощування виробничих потужностей, зміни їх виробничої діяльності, впровадження заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин;

-           дотриманням санітарних вимог щодо їх санітарних розривів та санітарно-захисних зон

  1. Водні ресурси

-           впровадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних ресурсів: обладнання  водолічильниками, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, заборона використання питних вод в технічних цілях, ліквідація непродуктивних витрат води, запровадження водозберiгаючих технологій;

-          забезпечити контроль щодо відповідності показників стічних вод нормативним показникам для приймання стічних вод в мережу централізованого водовідведення, в разі перевищення - забезпечити попередню очистку стоків перед випуском в міську каналізацію;

-          інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, протипаводковий захист території, ліквідація підтоплення та заболочення, рекультивація порушених ділянок тощо ;

  1. Охорона грунтів

-         бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

-         дотримання вимог щодо санітарного очищення території

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин  виконкому Криворізької міської ради (пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел./факс (0564) 92-13-81, 74-24-33, е-mail: umazv@kr.gov.ua).

 

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території під реконструкцію нежитлової будівлі під станцію технічного обслуговування автомобілів за адресою: вул. Ударна, 74в та для реконструкції нежитлової будівлі з гаражами під комплекс з торгівлі непродовольчими товарами з офісними приміщеннями за адресою: вул. Кирило-Мефодіївська, 10  у   Покровському  районі   м. Кривого  Рогу  (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

 

 

 

03 січня 2019

© 2009—2020, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.