Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

На публічне ознайомлення (оприлюднення) виноситься звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2021-03-30 08:10:57Оновлено: 2021-03-30 08:12:57

На публічне ознайомлення (оприлюднення) виноситься звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 28.12.2012 №1661 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді», підписаний 26.03.2021 постійною комісією Криворізької міської ради з питань земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста.

 

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності

регуляторного акта - рішення міської ради від 28.12.2012 №1661

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді»

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого від-стежується: рішення Криворізької міської ради від 28.12.2012 №1661 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: визначення розмірів плати за землю для забезпечення економічного регулювання земельних відносин у місті, урегулювання правовідносин між міською радою та суб’єктами господарювання; стимулювання ефективного використання земель на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок; задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства; збільшення доходів від надходження плати за землю.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.02.2021 до 01.03.2021.

 

5. Тип відстеження: періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження регуляторного акта: періодичне відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення визначених регуляторним актом цілей за періоди 01.07.2018–01.01.2019, 01.07.2019–01.01.2020, 01.07.2020 – 01.01.2021 у порівняні із значеннями аналогічних показників, установлених під час повторного відстеження за період 01.07.2014–01.01.2015. Відстеження здійснюється на підставі статистичних показників, наявних у департаменті регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради щодо обсягу надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від орендної плати за землю та кількості суб’єктів господарювання, з якими укладено договори оренди земельних ділянок 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді, оціночних показників шляхом проведення консультацій з представниками громадськості щодо витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, рівня поінформованості з основних положень акта, створення умов для дотримання принципу верховенства закону та врахування особливостей соціально-економічного розвитку міста, еконо-мічного стимулювання ефективного раціонального використання земельних ділянок, залучення інвестицій у поліпшення благоустрою території міста, застосування міською радою нормативного акта, що відповідає вимогам чинного законодавства, створення стабільного клімату для здійснення підприємницької діяльності.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність відстежувалася департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради  шляхом здійснення  моніторингу за оформленням нових і поновленням діючих договорів оренди земельних ділянок, надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю та консультацій з представниками громадськості щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акта.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за оренду земельних ділянок, високий рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Очікуваними вигодами внаслідок подальшої дії рішення є:

         - у сфері інтересів територіальної громади – визначення ринкової вартості земельних ділянок дає можливість економічно, ефективно, раціонально використовувати земельні ділянки; надходження додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства;

         - у сфері інтересів суб’єктів господарювання – економічне стимулювання ефективного раціонального використання земельних ділянок, визначення їх ринкової вартості, спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства;

- у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – забезпечення виконання вимог чинного законодавства України; стимулювання раціонального та ефективного землекористування; залучення інвестицій для поліпшення благоустрою території міста у зв’язку з більш ефективним раціональним використанням земельних ділянок; розширення бази оподаткування за рахунок надходжень до бюджету, їх регулювання й планування; можливість спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:  у ході здійснення оцінювання показників результативності регуляторного акта встановлено, що впродовж періодів 01.07.2018–01.01.2019, 01.07.2019–01.01.2020, 01.07.2020–01.01.2021 показники характеризуються стабільністю та є незмінними, а в порівнянні з періодом повторного відстеження спостерігається позитивна динаміка їх збільшення.

 

Показники

  Одиниці виміру

Повторне

відстеження

 

Періодичне відстеження

01.07.2014- 01.01.2015

01.07.2018- 01.01.2019

01.07.2019- 01.01.2020

01.07.2020-01.01.2021

Кількість укладених договорів оренди земельних ділянок

од.

1

3

3

3

Надходження до бюджету Криворізької міської територіальної громади від орендної плати за землю

тис.

грн

7,1

15,3

15,3

15,3

Не всі вигоди, що виникають унаслідок дії запровадженого регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені.

Серед них: економічне стимулювання ефективного раціонального використання земельних ділянок, залучення інвестицій з метою поліпшення благоустрою території міста, створення стабільного клімату для здійснення під-приємницької діяльності.

При здійсненні періодичного відстеження результативності регуляторного акта підтверджуються досягнуті в період повторного відстеження результати якісних показників у межах 4, 5 балів, а саме:

- створення умов для дотримання принципу верховенства закону, урахування особливостей соціально-економічного розвитку міста та застосування міською радою нормативного акта, що відповідає вимогам чинного законодавства України – 5 балів;

- економічне стимулювання ефективного раціонального використання земельних ділянок, залучення інвестицій у поліпшення благоустрою території міста та створення стабільного клімату для здійснення підприємницької діяльності – 4 бали.

 

Примітка: оцінка здійснена за 6-бальною системою, за якою 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100%, 4 бали – 75%, 3 бали – 50 %, 2 бали – 25%, 1 бал – практично не досягнуто. Пропозицій та зауважень стосовно нормативної грошової оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді, не надходило.

 

У зв’язку з тим, що на момент періодичного відстеження договори оренди земельних ділянок є укладеними, при проведенні консультацій з громадськістю обрахування витрат коштів і часу, пов’язаних з виконанням вимог акта, здійснювалося для потенційних суб’єктів господарювання, що можуть виявити бажання використовувати земельні ділянки на праві оренди                      (0,17 год/6,38 грн)*.

 

*Витрати на ознайомлення з вимогами регуляторного акта в розмірі 6,38 грн визначено за формулою: витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,17 год.) Х вартість часу суб’єкта господарювання (37,50 грн/год.). Для розрахунку витрат використовувався мінімальний розмір заробітної плати відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», згідно з якою мінімальна заробітна плата у 2021 році становить: у місячному розмірі – 6 000,00 грн, у погодинному розмірі –              6 000,00 грн/160 год. = 37,50 грн/год.

Інформування суб'єктів господарювання та фізичних осіб про регуляторний акт відбулося шляхом розміщення його на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних www.data.gov.ua, офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство України» www.kr.gov.ua, на вебсайтах виконкомів районних у місті рад і опублікування в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник».

Рівень поінформованості є досить високим, оскільки суб’єкти господарювання та мешканці користуються не тільки паперовими носіями Криворізької міської газети «Червоний гірник», але і її електронною версією (статистичні дані не обраховуються), офіційними сайтами Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: за результатами аналізу даних, необхідних для періодичного відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 28.12.2012 №1661 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді», у певній мірі підтверджується досягнення цілей для реалізації суспільно-правових відносин населення міста, визначених при його ухваленні, а саме: можливість оформлення права власності на земельні ділянки, укладання цивільно-правових угод (договори купівлі-продажу, дарування, міни та ін.), визначення розмірів плати за землю для забезпечення економічного регулювання земельних відносин у місті, урегульовано правовідносини між міською радою, громадянами та суб’єктами господарювання, визначена ринкова вартість земельних ділянок, збільшено доходи від надходження плати за землю.

Показники, визначені під час періодичного відстеження результативності регуляторного акта, свідчать, що обсяг плати за користування земельними ділянками 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді, становить усього 15,3 тис. грн, у той час як для проведення нормативної грошової оцінки вищевказаних земель необхідно орієнтовно 250 тис. грн. Також на теперішній час не проведена інвентаризація земель і формування меж цих адміністративно-територіальних одиниць, у зв’язку з чим розробка нової технічної документації з нормативної грошової оцінки 5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді, на теперішній час є неактуальною.

За результатами здійснення заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного встановлено, що рішення розроблене згідно з нормами чинного законодавства, сприяє створенню стабільного прогнозовано-го клімату для здійснення підприємницької діяльності в місті.

 

 

Голова постійної комісії

Криворізької міської ради

з питань земельних відносин,

містобудування, комунальної

власності міста                                                                           Ольга Куліковська

 

 

30 березня 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.