Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Звіт про періодичне відстеження результативності

Створено: 2021-07-27 09:50:47Оновлено: 2021-07-27 09:52:18

Звіт

про періодичне відстеження результативності рішення  Криворізької

міської ради від 27.04.2011 №327 «Про затвердження Правил

торгівлі на ринках м. Кривого Рогу», зі змінами

 

1. Назва регуляторного акта, результативність якого відстежуєть-ся: рішення Криворізької міської ради від 27.04.2011 №327 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради. 

3. Цілі прийняття акта:

- урегулювання правових відносин між органами місцевого самовря-дування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі в місті або здійснюють торгівлю на ринках, і споживачами;

- забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування кожного ринку як важливого структурного елементу ринкової економіки, поступове перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;

- захист прав споживачів;

- організація роботи ринків відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками; 

- упровадження ефективного контролю за якістю й безпекою товарів, що реалізуються на ринках.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 30.05.2021 до 30.06.2021.

5. Тип відстеження: періодичне.

 6. Методи одержання результатів відстеження: з 30.10.2011 до 30.04.2012,  з 30.10.2018 до 30.04.2019, з 30.10.2019 до 30.04.2020, з 30.10.2020 до 30.04.2021

Відстеження проводилося з метою оцінки ступеня досягнення цілей, визначених під час ухвалення  рішення міської ради від 27.04.2011  №327 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу». Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнювалися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження. Під час періодичного відстеження здійснювався аналіз статистичних даних щодо:

- кількості залучених товаровиробників для стабілізації продовольчої  ситуації на споживчому ринку міста;

- чисельності легалізованих найманих працівників;

- обсягу податкових надходжень від діяльності ринків;

- розвитку інфраструктури ринків (кількість об’єктів торгівлі, побуту тощо);

- моніторингу контрольно-перевірочної роботи і сум штрафних санкцій та адміністративних штрафів органів державного нагляду (контролю);

- кількості звернень від суб’єктів господарювання та споживачів з питань організації ринкової торгівлі; кількості суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується діяльність акта; розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта; рівня поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результатив-ність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося статистичним методом порівняння показників у визначені періоди на підставі даних, наданих Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області,  Криворізьким міським управлінням Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області,   Криворізьким міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Криворізькою міжрайонною державною лаборато-рією Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, виконкомами районних у місті рад, суб'єктами господарювання, які організовують ринкову торгівлю, та за консультацією з громадськістю.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуля-торного акта.

Основною метою Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу (надалі – Правила) є підтримка суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю на ринках, у тому числі в частині порядку укладання та оформлення договорів оренди торговельних місць. На сьогодні спостерігається тенденція до зниження кількості укладених договорів порівняно з повторним періодом відстеження на 2,6 тис. од. (з 4 308 до 1 632), що пояснюється скороченням продавців на ринках. Такий стан справ пов'язаний з тим, що окремі підприємці за своєю ініціативою вирішили здійснювати діяльність за іншими напрямами або змінили місце проживання.

Правила також сприяють соціальній захищеності продавців, збільшенню кількості легалізованих найманих працівників та наповненню бюджету шляхом недопущення використання нелегальної найманої праці. Відповідно до п.1.19 Правил при укладанні договорів оренди адміністрації ринків у разі оренди трьох і більше місць ураховують наявність трудових договорів між найманими працівниками й фізичними особами-підприємцями. Крім того, незважаючи на зазначені об’єктивні причини та те, що значна кількість підприємців відмовилася від найманої праці й здійснює торгівлю на ринках самостійно, за період повторного відстеження було легалізовано 217 осіб, а за періоди періодичного відстеження легалізовано на 10 осіб більше з числа продавців на ринках за інформаціями податкових інспекцій, районних робочих груп з питань функціонування об’єктів бізнесу виконкомів районних у місті рад, управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської.

На сьогодні на території міста функціонує 24 ринки (загальна кількість торгових місць – 13,1 тис.). Ураховуючи заповнюваність торговельних місць, у середньому в місті до 60%, чисельність зайнятих у ринковій торгівлі складає 8,5 тис. осіб. Порівняно з періодом повторного відстеження (з 30.10.2011 до 30.04.2012) відбулися позитивні зміни. 4 ринки перетворилися на сучасні торговельні центри.

         Обсяг податкових надходжень від діяльності ринків у зазначені вище періоди періодичного відстеження склав 11,5 млн грн, 13,2 млн грн та 13,4 млн грн відповідно.

Порівнюючи з періодом повторного відстеження (30.10.2011–30.04.2012), обсяги податкових надходжень від діяльності ринків до бюджетів усіх рівнів збільшилися на 1,2 млн грн (у 2019 році), 2,9 млн грн (у 2020 році), 3,1 млн грн (у 2021 році) відповідно.

Згідно із Законом України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», з метою захисту прав споживачів та ефективного контролю за якістю й безпекою товарів, що реалізуються на ринках, спеціалісти лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи та працівники Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області не припиняли роботу на ринках і здійснювали моніторинг якості продукції. А контролери ринків відповідно до вимог Правил надавали торговельні місця продавцям за наявності довідки лабораторії про якість продукції. Про покращення стану справ на ринках за період повторного відстеження свідчить той факт, що в порівняні з періодичним періодом зменшилася сума штрафів, стягнених фахівцями лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи з продавців, з 8,5 тис грн (30.10.2011–30.04.2012)  до 1,7 тис грн (30.10.2020–30.04.2021).     

Ураховуючи дію мораторію на проведення перевірок, моніторинг кількості перевірок та сум адміністративних штрафів і фінансових санкцій контролюючих служб міста до керівників ринків та суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках, у визначені періоди відстеження кількість перевірок зменшилася з 453 (30.10.2011–30.04.2012) до 196 (30.10.2018–30.04.2019), 130 (30.10.2019–30.04.2020) та 114 (30.10.2020–30.04.2021); суми накладених штрафних санкцій також відповідно знизилися від 50,8 тис грн (30.10.2011–30.04.2012) до 3,0 тис грн, 1,5 тис грн та 3,5 тис грн у зазначені періоди.

 

Аналіз показників відстеження

 

 

 

Показники

Одиниці виміру

Періоди

повторний

періодичний

30.10.2011-

30.04.2012

30.10.2018-30.04.2019

30.10.2019-30.04.2020

30.10.2020-30.04.2021

1

2

3

4

5

6

Обсяги податкових надходжень

млн грн

10,3

11,5

13,2

13,4

Кількість перевірок ринків

од.

453

196

130

114

Сума сплачених штрафів:

тис. грн

50,8

3,0

1,5

3,5

1

2

3

4

5

6

Чисельність легалізова-них найманих працівників

 

осіб

 

217

 

91

 

64

 

72

Кількість:

- укладених договорів оренди торгових місць;

- звернень до виконкому міської ради;

- звернень на прийомах керівників ринків;

- виділених місць для товаровиробників

 

од.

 

од.

 

од.

 

од.

 

4 308,

 

7,

 

274,

 

1 490

 

2479,

 

5,

 

84,

 

1 357

 

1705,

 

7,

 

77,

 

1 363

 

1662,

 

3,

 

74,

 

1 389

Розмір часу і коштів, що витрачатимуться суб’єкта-ми господарювання-під-приємцями, пов’язаними з виконанням вимог акта (год./грн)*

 

0,083 год / 0,49 грн

0,083 год / 1,96 грн

0,083 год / 2,16  грн

0,083 год / 2,45  грн

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

 

Високий

Високий

Високий

Високий

 

*Зміна розміру коштів, що пов’язана виключно зі зміною на законодавчому рівні показника мінімальної заробітної плати. Для розрахунку використовувалася: мінімальна заробітна плата у 2011 році – 941 грн, 2018 – 3 723 грн, 2019 – 4 173 грн, 2020 – 4 723 грн;  витрата часу на ознайомлення 0,083 год; кількість робочого часу за 1 місяць 160 год та становить  0,49 год., 1,96 год., 2,16 год., 2,45 год. відповідно.

Розмір часу і коштів розраховується за формулою: витрата часу на ознайомлення (год) Х мінімальна заробітна плата ( грн) / кількість робочого часу за 1 місяць.

 

        Якісні значення показників результативності регуляторного акта:

Правила спрямовані на сталий розвиток ринкової торгівлі та інфра-структури ринків, про що свідчить удосконалення функціонування ринків, поліпшення їх зовнішнього вигляду, забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців, збільшення об’єктів торгівлі й побуту. Важливим важелем здійснення моніторингу організації ринкової торгівлі є затвердження цільових програм розвитку ринків виконкомами районних у місті рад. На ринках здійснено ряд заходів, направлених на визначення загальної стратегії їх розвитку, підвищення соціально-економічної ефективності їх діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення реконструкцій, благоустрою територій та технічне переобладнання з метою покращення умов праці продавців і обслуговування покупців та їх поступове перетворення на сучасні торговельні комплекси. Так, за період періодичного відстеження ринки Товариств з обмеженою відповідальністю «Дзержинський ринок «Трампарк», «Житловий масив «Карачуни», «Босфор» завдяки проведеним реконструкціям і переобладнанням перетворено в торговельні комплекси. На більшості ринків проведено переобладнання відкритих торговельних прилавків на ролетні конструкції, здійснено реконструкцію фасадів, часткове асфальтування територій, виконані ремонти торгових павільйонів, фарбування прилавків тощо.       

Спостерігається збільшення кількості розміщених на території ринків об'єктів торгівлі на 35 од. (з 3 394 од. до 3 429), підприємств ресторанного господарства – на 1 од. (з 41 до 42).

Для створення стабільного прогнозованого клімату, досягнення високого рівня торговельного обслуговування населення, сприяння захисту прав споживачів урегулювання відносин між споживачами, підприємцями та адміністрацією на ринках міста організовані консультаційні пункти й проводяться інформаційні зустрічі спеціалістів з питань захисту прав споживачів виконкомів міської ради та районних у місті рад з дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів та Правил.

У період повторного відстеження (30.10.2011–30.04.2012) кількість цих заходів складала 53, у визначені періоди періодичного відстеження кількість  зустрічей складає – 149 (30.10.2018–30.04.2019), 64 (30.10.2019–30.04.2020) та 49 (30.10.2020–30.04.2021).

Ураховуючи ситуацію, яка наразі склалася в Україні, з метою запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), недопущення її негативного впливу на здоров’я людей, з 17.03.2020 введено карантин та обмежувальні заходи. У період обмежувальних заходів інформаційні зустрічі на консультативних пунктах не проводилися.

Аналіз звернень громадян та суб’єктів господарювання до виконкому міської ради з питань роботи ринків свідчить про їх зменшення з 7 у період повторного відстеження до 5/7/3 у відповідні періоди періодичного відстеження. Динаміка кількості звернень пояснюється дотриманням вимог Правил та підвищенням відповідальності керівництва ринків, оскільки більшість питань вирішується адміністрацією оперативно на місцях та на особистих прийомах. Кількість звернень на особистих прийомах до керівників ринків також має тенденцію до зменшення на 84/77/74 особи, порівняно з повторним періодом відстеження (з 274 на 235 осіб).

З метою залучення товаровиробників для стабілізації продовольчої ситуації на споживчому ринку Правилами передбачено створення належних умов для продажу сільськогосподарської продукції й продуктів харчування та надання товаровиробникам 25 відсотків пріоритетних торговельних місць (це    1 389 місць від загальної кількості місць, виділених для торгівлі продовольчими товарами). До введення карантинних обмежень на ринках проводилися ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів харчування безпосередньо їх виробниками, як це передбачено п.1.30 Правил. У період обмежувальних карантинних заходів, що були запроваджені для запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, проведення ярмаркових заходів було обмежено.

За час періодичного відстеження відбулася актуалізація Правил у відповідності до норм чинного законодавства. До регуляторного акта вносилися зміни рішеннями міської ради від 23.11.2016 №1072, 28.02.2018 №2461, 26.06.2019 №3853, які згідно з висновками Державної регуляторної служби України (листи від 27.09.2016 №6013/0/20-16, 25.01.2018 №722/0/20-18, 05.06.2019 №3955/0/20-19) не містять норм регуляторного характеру і їх ухвалення не потребувало реалізації процедур, передбачених ст. 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Незважаючи на проведені заходи з активізації роботи ринків, при проведенні моніторингу виконання вимог Правил установлено, що на окремих ринках мають місце недоліки: недостатня кількість холодильного обладнання та власної ваговимірювальної техніки, відсутність молочних павільйонів, не у всіх продавців своєчасно повірене ваговимірювальне обладнання та в наявності повний пакет документів про якість продукції тощо. Вирішення цих питань потребує посилення контролю адміністрації ринків та органів нагляду (контролю) відповідно до наданих повноважень.

При спілкуванні засобами зв’язку з підприємцями та представниками міської галузевої ради підприємців з питань виробництва продуктів, діяльності ринків було вирішено, що якісні показники результативності рішення  міської ради від 27.04.2011 №327 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках                м. Кривого Рогу», а саме: створення рівних умов суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності в рамках чинного законодавства, підвищення відповідальності адміністрації ринків за створення умов для торгівлі, досягнення належного рівня торговельного обслуговування покупців і сприяння захисту прав споживачів; поступове перетворення ринків у торговельно-сервісні комплекси шляхом розвитку інфраструктури; залучення до торгівлі на ринках виробників сільськогосподарської продукції для стабілізації продовольчої та цінової ситуації  досягнуті на 75% і оцінюються в   4 бали (оцінка здійснена за 6-ти бальною системою, за якою 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100% результату якісного показника, 4 бали – 75%, 3 бали – 50%, 2 бали – 25%, 1 бал – практично не досягнуто).

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта (грн/год)

Для  обрахування витрат розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, проведено консультацію з міською галузевою радою підприємців з питань виробництва продуктів харчування, діяльності ринків.

Фактичні витрати часу, що несуть суб’єкти господарювання, які виникають унаслідок дії регуляторного акта відповідно до регулювання, є стабільними й не перевищують установлені 0,083 години та становлять                2,45  грн.

Додаткового часу не потрібно й суб’єкти господарювання будуть виконувати рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути скоригований при зміні розміру мінімальної заробітної плати, а час залишається незмінним.

Зміна грошових витрат пов’язана виключно зі зміною на законодавчому рівні показника мінімальної заробітної плати.

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

            Рівень поінформованості з основних положень регуляторного акта суб’єктів господарювання, є високим. 

         Суб'єктів господарювання, фізичних осіб було поінформовано про зміст рішення міської ради від  27.04.2011 №327 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу» у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» (30.04.2011) та про зміни, унесені рішеннями міської ради від 23.11.2016 №1072, 28.02.2018 №2461, 26.06.2019 №3853 [від 29.11.2016 №86 (21705), 28.02.2018 №16 (21825), 26.06.2019 №48 (21948)] і на офіційному вебсайті  Криворізької міської ради та її виконавчого комітету www.kr.gov.ua у підрозділі «Регуляторна політика».

         На громадських слуханнях, що 24.06.2021 відбулись у форматі відео-конференції (платформа «Zoom») з обговорення оцінки ступеня досягнення цілей, задекларованих при ухваленні рішення міської  ради від 27.04.2011 №327, надана характеристика за кожним показником результативності регуляторного акта щодо обсягів надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади, соціальної захищеності продавців, збільшення кількості легалізованих найманих працівників, сприяння захисту прав споживачів, розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, та рівня поінформованості з основних положень акта.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Періодичне відстеження результативності  регуляторного акта – рішення міської ради від 27.04.2011 №327 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу» виконано відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результатив-ності регуляторного акта». Ураховуючи зміни, що сталися в діяльності суб’єктів ринкових відносин за час дії регуляторного акта, унесено зміни до Правил для приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства (рішення міської ради від 23.11.2016 №1072, 28.02.2018 №2461, 26.06.2019 №3853).

Учасниками громадських слухань було висловлено, що рішення міської ради від 27.04.2011 №327, зі змінами, відповідає вимогам чинного законо-давства, є актуальним для подальшого впорядкування організації ринкової торгівлі.

         Регуляторний акт потребує подальшого впровадження та не вимагає внесення змін.

 

 

Заступник голови постійної комісії

з питань планування бюджету,

економіки та регуляторної політики                    Тетяна Малихіна

27 липня 2021

© 2009—2023, Виконком Криворізької міської ради