Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності дії регуляторного акта

Створено: 2022-01-27 10:57:33Оновлено: 2022-01-27 11:01:42

 УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою в м. Кривому Розі».

 

ЗВІТ

про базове відстеження  результативності

проєкту регуляторного акта – рішення Криворізької  міської  ради

«Про затвердження Правил благоустрою в м. Кривому Розі» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: проєкт рішення Криворізької міської ради «Про затвердження Правил благоустрою в м. Кривому Розі».

 

2. Виконавець заходів з відстеження: інспекція з благоустрою, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської  ради.

 

3. Цілі прийняття акта:  приведення Правил благоустрою в Кривому Розі у відповідність до змін у чинному законодавстві.

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження:  з  23.11.2021 до 23.12.2021.

 

5. Тип  відстеження: базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників за період базового відстеження:

          Методами одержання показників результативності проєкту є статистичні дані про:

-  розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

-  кількість суб'єктів господарювання та /або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-    розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаних з виконанням вимог акта: ознайомлення з вимогами регуляторного акта;

-  рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

-  кількість складених адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою в м. Кривому Розі.

Інспекцією з благоустрою та  департаментом розвитку інфраструктури міста  виконкому Криворізької міської ради проведено аналіз показників на період базового відстеження:

-    статистичних – фактичних та прогнозних надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади (адміністративні протоколи) за 2021 та 2022 роки з прогнозної чисельності суб’єктів підприємницької діяльності за інформацією,  розміщеною на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр»;     

-  оціночних – витрат та часу на реалізацію регуляторного акта за результатами консультацій з міськими галузевими радами, підприємствами фахової спрямованості, представниками громадських організацій.

Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці користуються не тільки паперовими носіями Криворізької міської газети «Червоний гірник», але і її електронною версією (статистичні дані не обраховуються), офіційними сайтами Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих комітетів районних у місті рад.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

         Оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія проєкта регуляторного акта, здійснена за результатами статистичних даних, які зазначених у попередньому пункті. Оціночні витрати зазначені в М-Тесті до аналізу регуляторного впливу проєкту регуляторного акта.

           Ураховуючи те, що завдяки дії регуляторного акта поліпшиться стан благоустрою прилеглих територій міста до об’єктів благоустрою, у тому числі до об’єктів підприємницької діяльності, він позитивно вплине на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

 Визначення показників результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

 

 

п/п

Показники результатив-ності

Прогнозований

показник

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розмір надхо-джень до держав-ного та місцевих бюджетів і дер-жавних цільових фондів, пов'яаних з дією акта

Надходження до державного бю-джету та державних цільових фондів не передбачено. Розмір надходжень до бюджету Криворізь-кої міської терито-ріальної громади міста залежить від кількості адміні-стративних прото-колів

29 400 грн

35 000 грн

35 000 грн

39 000 грн

43 000 грн

2

Кількість су-б'єктів госпо-дарювання та /або фізичних осіб, на яких поширювати меться дія акта

 

Кількість не обмежена

 

Кількість не обмежена

3

Розмір коштів і час, що витра-чатимуться су-б'єктами господа-рювання та/або фізичними особа-ми, пов'язаними з виконанням вимог акта:ознайомлен-ня з вимогами ре-гуляторного акта

5 хвилин (час, що витрачається суб’єктами на пошук акта в мережі Інтернет) х 6 000 грн (розмір мінімальної заробітної плати 01.01.2021)  /9 960 (кількість робочих хвилин у місяць) = 3,01 грн

3,01 грн

3,26 грн

Розмір часу буде постійним. Розмір коштів може змінюватися в залежності від змін розміру мінімальної заробітної плати. Розрахунки витрат наведено в додатках 1, 2 до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою в м. Кривому Розі».

4

Рівень поінформо-ваності суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Високий

Високий

Високий

Високий

Високий

Високий

5

Кількість скла-дених адміністра-тивних протоколів за порушення Правил благо-устрою в м. Кри-вому Розі

76

80

90

90

100

110

 

Під час проведення базового відстеження (у ході обговорення проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу) за змістом проєкту зауважень, пропозицій від виконкомів районних у місті рад до розробників не надходило. Отримано пропозиції від департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс», Громадського об’єднання «Досить труїти Кривий Ріг», фізичних осіб-підприємців, громадян. 

Крім цього, у ході експертування проєкту від Державної регуляторної служби отримано пропозиції щодо:

-   виключення необхідності наявності дозволів в тексті проєкту Правил та визначення «Документ дозвільного характеру» (підпункт 1.11.10 пункту 1.11 розділу 1);

-  приведення у відповідність пункту 8.4 розділу 8 проєкту Правил до вимог чинного законодавства з урахуванням вимог Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у частині виключення посилання на вимоги рішення міської ради;

-  проведення розрахунку «прямих» витрат суб’єктів господарювання на виконання регулювання. При тому, що при підготовці М-Тесту  до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення консультації з громадськістю враховані (робочі зустрічі, консультації з підприємцями, засідання галузевих рад з питань діяльності готелів та надання індивідуальних послуг);

-  визначення конкретних дат проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта. При цьому, Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 не визначено конкретних дат. У аналізі регуляторного впливу проєкту регуляторного акта зазначено, що базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набуття ним чинності. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набуття ним чинності, але не пізніше двох років з дня набуття чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження його результативності;

-   непроведення розрахунку витрат на адміністрування, хоча він відображений у таблиці 3 М-Тесту до аналізу регуляторного впливу проєкту регуляторного акта.

Також отримано листа від Південно-східного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету України від 24.12.2021 №5402/5265.

Усі пропозиції та зауваження, що надійшли до розробників проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою в м. Кривому Розі» у ході громадських слухань, прийнято до опрацювання.

 

     9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вищезазначених цілей.

За   результатами  базового відстеження,  ураховуючи пропозиції  Державної регуляторної служби України (лист від 05.01.2022 №35/0/20-22), результати обговорень  під час проведення громадських слухань (03.12.2021),  виникла необхідність унесення  змін  до проєкту регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради «Про затвердження правил благоустрою в м. Кривому Розі» та винесення опрацьованого проєкта й аналізу його регуляторного впливу на обговорення.

 

 

27 січня 2022

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради