Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі

Створено: 2018-05-14 15:14:24Оновлено: 2018-05-14 15:14:56

Р І Ш Е Н НЯ

 

від

11.04.2018

184

 

 

Про  затвердження  звіту   про періодичне  відстеження  ре-зультативності  дії регуля-торного акта – рішення викон-кому міської  ради  від 12.01.2011  №16 «Про встанов-лення тарифів на послуги з  вивезення  побутових відходів  у  місті  Кривому Розі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; ураховуючи аналіз даних, необхідних для періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 12.01.2011 №16 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:

 

1. Затвердити звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 12.01.2011 №16 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі» (додається).

 

2. Управлінню благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради:

2.1 спільно з управліннями розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, відділом преси та інформації  апарату міської ради і виконкому  Криворізької забезпечити інформування населення міста про зміст рішення у визначений чинним законодавством України термін;

2.2 продовжити виконання заходів із здійснення періодичного від-стеження    результативності  дії   регуляторного акта згідно    зі ст.  10    Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

                                                                       Міський голова      Ю.Вілкул   

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Рішення виконкому міської ради

 

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності

дії регуляторного акта – рішення виконкому міської

 ради від12.01.2011 №16 «Про встановлення тарифів на

 послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення виконкому міської ради від 12.01.2011 №16 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі», зі змінами.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  управління  благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: установлення економічно об-ґрунтованих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних), підвищення якості надання послуг, урегулювання відносин між виконавцем послуг та споживачами.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження – з 15.02.2018 до 15.03.2018.

 

5. Тип відстеження – періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

Результати відстеження отримано управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради шляхом аналізу статистичних даних, а саме: кількості обсягів наданих послуг з вивезення побутових відходів, звернень до органів місцевого самоврядування з питання незадовільного надання послуг вивезення побутових відходів, рівня їх оплати, складених адміністративних протоколів та сплачених штрафів  за порушення вимог  поводження з відходами, стихійних звалищ відходів.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа-тивність дії, а також способи її одержання:

Результати відстеження дії  рішення одержані  за такими показниками:

  • підвищення:

- рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами;

- обсягу наданих послуг із вивезення побутових відходів  та рівня їх оплати;

          - кількості складених  адміністративних протоколів та сплачених штрафів

 за порушення вимог поводження  з відходами;

  • зменшення:

          - навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію  несанкціонованих  звалищ відходів;

- звернень громадян щодо незадовільного надання послуг з вивезення побутових відходів;

          - кількості стихійних звалищ відходів за рахунок можливості введення норми накопичення негабаритних відходів у приватному секторі, унаслідок чого активізована робота  квартальних комітетів, що дає можливість своєчасно вивозити відходи в порівняльних періодах: повторне відстеження з 15.07.2011 до 15.01.2012, а також  аналогічних періодах періодичного відстеження;

  • поліпшення санітарно-епідемічного стану міста.

 

 

 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників  результативності дії акта:

 

№ з/п

 

 

Показники

 

 

Одиниці виміру

Період відстеження

 

повторний

періодичний

 

з 15.07.2011

до 15.01.2012

з 15.07.2015

до 15.01.2016

з 15.07.2016

до 15.01.2017

з 15.07.2017

до 15.01.2018

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Обсяг наданих послуг з вивезення по-бутових від-ходів,у тому числі:

-твердих;

-великогаба-ритних та ремонтних

тис.м3

 

 

 

 

 

тис.м3

 

 

тис.м3

818,63

 

 

 

 

 

723,83

 

 

94,8

778

 

 

 

 

 

721

 

 

57

785

 

 

 

 

 

738

 

 

47

790

 

 

 

 

 

762

 

 

28

 

У зв’язку зі створенням   значної кількості  пунктів прийому вторинної сировини, частина відходів приймається для перероблення з метою подальшого використання, унаслідок чого обсяг побутових відходів зменшено. Усі інші відходи підлягають захороненню

 

2

Рівень оплати за надані по-слуги з ви-везення побу-тових відходів

%

92,05

97

97

99

 

Рівень оплати за надані послуги з вивезення побутових відходів покращився завдяки проведенню роз’яснювальної роботи виконкомами районних у місті рад з головами квартальних комітетів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів щодо необхідності укладання договорів про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та своєчасної оплати за надані послуги. Рівень поінформованості  суб’єктів господарювання є високий, звіти щодо проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності дії регуляторного  акта оприлюднюються в міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

 

3

Наявність несанкціонова-них звалищ відходів

од.

23

23

21

20

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Наявність несанкціонованих звалищ відходів не збільшилася завдяки доведенню інформації до мешканців житлових мікрорайонів та приватного сектора про заборону вивозу й розміщення відходів у несанкціонованих місцях та про адміністративну відповідальність за порушення Правил благоустрою в місті Кривому Розі, а також завдяки контролю інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради за забезпеченням чистоти, дотриманням Правил благоустрою в місті Кривому Розі, профілактикою запобігання правопорушень та притягненням до адміністративної відповідальності порушників

 

4

Звернення громадян щодо надання послуг з вивезення побутових відходів

од.

99

94

83

70

 

Кількість звернень громадян щодо надання послуг з вивезення побутових відходів зменшилася завдяки проведеній роботі виконкомами районних у місті рад та  контролю інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради за забезпеченням чистоти, дотриманням Правил благоустрою в місті Кривому Розі, профілактикою запобігання правопорушенням та притягненням до адміністративної відповідальності порушників. Звернення щодо послуги із захоронення побутових відходів відсутні

 

Якісні показники

 1

Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження  з побутовими відходами

 

бали

3

4

4

4

2

Поліпшення санітарно-епідеміологіч-ного стану міста

бали

4

4

4

4

3

Зменшення навантаження на міський бюджет  у частині ви-ділення кош-тів на лікві-дацію несан-кціонованих звалищ відходів

бали

4

4

4

4

                     

 

Примітка: оцінка результативності дії регуляторного акта здійснена за 6 - бальною системою, де: 6 балів - досягнуто результату якісного показника у високій мірі, 5 балів – досягнуто результату якісного показника на 100%, 4 бали – досягнуто результату якісного показника менше ніж на 75%, 3 бали – досягнуто результату якісного показника на 50%, 2 бали – досягнуто результату якісного показника на 25%, 1 бал – практично не досягнуто результату  якісного показника.  До  участі у визначенні  якісних показників залучалася  міська  галузева  рада підприємців з питань діяльності готелів, надання індивідуальних послуг.

           Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів установлені регуляторним актом - рішенням виконкому міської ради від 12.01.2011 №16 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі», зі змінами, дія яких застосовується тільки в частині тарифів на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).

Розмір коштів і часу, що використовується суб’єктами господарювання у сфері захоронення побутових відходів залишається незмінним.

На підставі статті 3 пункту 1, підпункту 4 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» завданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є  формування та забезпечення цінової й тарифної політики у сфері захоронення побутових відходів .

           Товариством з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» отримано ліцензію на право провадження господарської діяльності із захоронення побутових відходів відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  від 07.09.2017 №1090. На теперішній час ведеться робота щодо розрахунку тарифів  на захоронення   для подання їх для затвердження  до  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З метою підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами виконавцем послуг – товариством з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» у 2015 – 2017 роках установлено контейнери:

-         об’ємом6 м3(металеві) – 17 одиниць;

-         об’ємом1,1 м3(сітчасті для роздільного збору) – 100 одиниць.

 У зв’язку з тим, що мешканці не завжди дотримуються Правил благоустрою в місті Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в місті Кривому Розі», особливо на території приватного сектора, чим порушують вимоги зазначених Правил, утворюються стихійні сміттєзвалища.

           Для дотримання Правил благоустрою в місті Кривому Розі  виконкомами районних у місті рад постійно проводиться роз’яснювальна робота з головами квартальних комітетів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів щодо необхідності укладання договорів про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

          Додатково проводяться наради з головами будинкових та квартальних комітетів з питання доведення інформації до мешканців житлових мікрорайонів та приватного сектора про заборону вивозу й розміщення відходів у несанкціонованих місцях, спалювання відходів та про адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері  поводження з відходами, порушень Правил благоустрою в місті Кривому Розі.

            Завдяки контролю інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради за забезпеченням чистоти, дотриманням Правил благоустрою в місті Кривому Розі, профілактикою запобігання правопорушенням та притягненням до адміністративної відповідальності порушників відбуваються позитивні зміни в санітарно-епідемічній  ситуації в місті.

             За результатами проведених заходів виконкомами районних у місті рад, інспекцією з благоустрою виконкому Криворізької міської ради кількість несанкціонованих звалищ відходів у період  відстеження дії зазначеного регуляторного акта  зменшилася. На ліквідацію стихійних звалищ відходів передбачаються кошти  в міському бюджеті.

  Кількість звернень громадян щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів зменшилася, звернення щодо захоронення відходів відсутні, що свідчить про результативність дії регуляторного акта та ефективність проведення робіт.

            Завдяки дії регуляторного акта - рішення виконкому міської ради від 12.01.2011 №16 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі» при порівнянні показників повторного відстеження з періодичним спостерігаються позитивні зміни в санітарно-епідемічному стані міста, збільшення рівня оплати послуг з вивезення побутових відходів, зменшення кількості звернень громадян стосовно незадовільного рівня надання послуг з вивезення побутових відходів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Аналіз кількісних та якісних значень показників результативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 12.01.2011 №16 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі» свідчить про досягнення цілей, задекларованих при його ухваленні, а саме: урегульовано відносини між виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та їх споживачами, поліпшено санітарно-епідемічний стан міста, підвищено рівень організації робіт та якості послуг, забезпечено дотримання графіків вивезення побутових відходів та подовжено роботу з  недопущення їх складування поза контейнерами.

          Ураховуючи вищевикладене, рішення виконкому міської ради від 12.01.2011 №16 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Кривому Розі», щодо якого проводилися заходи з періодичного відстеження результативності дії, є необхідним і соціально важливим та дозволяє задовольнити потреби територіальної громади міста Кривого Рогу в житлово-комунальних послугах.

14 травня 2018

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.